Trygg, verdig og forutsigbar omsorg

Oppland Venstres Geir Rune Nyhus bidro sterkt til omsorgsuttalen som Venstres landsmøte vedtok i helgen. Nyhus er leder i hovedutvalg for helse og omsorg i Østre Toten kommune og jobber til daglig som sosionom ved psykiatrisk poliklinikk ved sykehuset i Gjøvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse: Trygg, verdig og forutsigbar omsorg
13.04.2008 Venstre vil at ressursveksten i helsetjenestene først og fremst skal komme i kommunehelsetjenesten og på forebyggende innsats.

Venstre vil ha en verdig, trygg og forutsigbar omsorg der pasientens behov og kvaliteten på tilbudet til pasienten er utgangspunkt for prioriteringene. Svært syke eldre blir altfor ofte sendt frem og tilbake mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Venstre vil ha flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer i sykehjemmene. Folk må behandles der de bor så langt dette er mulig.

Avklare roller
Skal man få dette til må rollene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten avklares. Midlene må omfordeles slik at kommunene får frihet til å ta mer ansvar og omsorg for pasientene i samarbeid med pårørende, fastleger, kommunehelsetjenesten og sykehus. Målet må være tilgjengelig behandling av god kvalitet nærmest mulig pasientene. Debatten om oppgavefordeling må skje i det offentlige rom, ikke i forhandlinger mellom foretak og kommune.

Forebygge tvangsinnleggelser
Kommunene må settes i stand til å gi gode lokale tilbud i psykiatrien. Venstre vil ha tilbake folkevalgt styring med spesialisthelsetjenesten. Det er viktig med lokale lavterskeltilbud som kan gi tidlig hjelp før pasientene blir så syke at tvang eventuelt blir nødvendig. I Norge har man mer enn 10. 000 tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet i løpet av et år. Venstre krever en ny handlingsplan for å forebygge tvangsinnleggelser.

Styrk barn- og ungdomspsykiatrien
Behandlingstilbudet til barn og ungdom med psykiske lidelser må styrkes. Det er ikke akseptabelt med lange ventetider for barn og familier som trenger hjelp. Ved asylmottak viser det seg at 6 av 10 barn sliter med psykiske problemer. Disse barna må få et verdig helsetilbud på lik linje med andre barn. Det kommunale tjenestetilbudet med helsestasjon, barnevern, skole og andre må styrke sin kompetanse på psykiske lidelser

Venstre krever:

Tiltak for å styrke legebemanningen i sykehjemmene og øke pleiepersonalets kompetanse i sykehjem og åpen omsorg.
Å styrke rekrutteringen i fastlegeordningen ved å opprette utdannelsesstillinger.
En ny handlingsplan for å motvirke tvang i psykiatrien.
Flere lavterskeltilbud for ungdom og mulighet for å beholde terapeut ved overgangen mellom ungdoms- og voksenpsykiatrien.
Opptrappingsplanen for psykisk helse må fullføres.
At behandlingskjeden for den enkelte henger sammen innen både psykiatri og somatikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**