Stopp seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen

Her må “føre-var”-prinsippet gjelde før regjeringen iverksetter noe som kan få alvorlige økologiske konsekvenser for Lofoten og Vesterålen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Uttalelse fra Venstre

Seismikkaktiviteten må ta hensyn til fiskerinæringa.
Stopp seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen.
Nordland fylkesting ber Regjeringen legge klare politiske føringer for hvordan de vil forvalte havressursene. Petroleumsaktiviteten må skje innenfor økosystemets rammer. Vesentlig kunnskap mangler. Regjeringen må stille midler til disposisjon for grunnforskning på basiske deler av økosystemet (rødåta) Hensynet til fiskerinæringen må i dette tilfellet gå foran hensynet til oljenæringen.

Nordland fylkesting kan ikke akseptere at det iverksettes omfattende seismikkskyting på Nordland VII og Troms II allerede 15. mai Havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen består av en smal sokkel der det bedrives et omfattende tradisjonelt kystfiske.

Seismikkskytingen kan få store konsekvenser for fiskebestandene som befinner seg i området i perioden og ikke minst for fiskeriene. Å iverksette seismikkundersøkelser i disse områdene vil føre til at fisk blir skremt ut av området. Dette har forskningen fastslått. Hvilke øvrige konsekvenser dette vil ha for de ulike fiskebestandene på lang sikt, er det ingen som vet.

Forsvinner fisken, vil dette også få alvorlige følger for fiskeriene i området. I denne saken er Regjeringen nødt til å tenke på "føre-var"-prinsippet før de iverksetter noe som kan få alvorlige økologiske konsekvenser for Lofoten og Vesterålen som viktig gyteområde for norsk-arktisk torsk. Kystområdene i Lofoten og Vesterålen må bevares som nasjonalt viktig gyteområder for norsk-arktisk torsk.

Seismikkskytingen må stanses

May Valle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**