Interpellasjon om bostedsløse

Venstre kom i kommunestyremøte 23. med denne interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunene er tillagt et stort ansvar for å tilby vanskeligstilte et sted å bo. På landsbasis er det anslått at vi har om lag 5 500 bostedsløse i Norge. Et flertall av disse finnes naturlig nok i de største byene. Men storbyene har de siste årene gjort en stor innsats på feltet og spesielt Trondheim har redusert antall bostedsløse betraktelig. Det viser seg nå at økningen i antall bostedsløse i hovedsak kommer i de mellomstore kommunene.

På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille ordføreren spørsmål om hvor mange bostedsløse vi har i Askøy kommune. Jeg ber også ordføreren svare på om vi samarbeider med nabokommuner om å gi ulike botilbud til vanskeligstilte.

Hilsen
Atle Holgersen

Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**