Ja til regulering av brakkeområde på Risøy

Et enstemmig planutvalg sa ja til regulering av brakkeområde på Risøy. Venstre gav i debatten uttrykk for forståelse for ønsket om en konsekvensutredning for hele området, men signalene fra resten av utvalget gav ikke grunnlag for å fremme forslag om utsettelse av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Idyll

Venstre valgte derfor å stemme for forslaget som i alle fall gir en bedring av flere forhold knyttet til brakkeriggene på Risøy. Samtidig ønsker vi å komme tilbake til utviklingen på Risøy, der det er åpenbart at den sterke konsentrasjonen av gjestearbeidere påvirker nærmiljøet.

Det vil være naturlig at utviklingen i denne delen av sentrum tas med i arbeidet med både kommuneplanens samfunnsdel og eventuell revidering av sentrumsplanens arealdel. Risøy er et lite samfunn som er sårbart for større inngrep i både arealdisponering og ujevnheter i befolkningssammensetningen.

Det vil etter Venstres mening være viktig at både kommunen, innbyggerne og Aibel sammen finner løsninger som gjør at både borgernes behov og industriens behov blir ivaretatt. Venstre vil derfor legge fram et oversendelsesforslag i tilknytting til bystyrets behandling av denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**