Gildehall med fokus på driftsalternativ

Bygging av ny gildehall stod i fokus da hovedutvalget i fylket for kultur, folkehelse og miljø hadde sitt møte 22.04. Med prosjekt Gildehall på Borre skal det innenfor en ramme på 10 millioner kroner bygges en gildehall etter modell fra vikingtiden. Hallen skal stå ferdig i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fred Rikard Fredriksen

Fred Rikard Fredriksen

I hovedutvalgets møte kom også driftsformen av hallen opp til debatt. Nestleder Fred Fredriksen (Venstre) fremmet følgende fellesforslag på vegne av V, FrP og H. "Det utarbeides ulike løsninger for driften av gildehall. En sak om dette legges fram for hovedutvalget så snart som mulig.". Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken ble oversendt fylkestinget hvor endelig behandling fant sted 29. april. Aina Dahl (Venstre) tok ordet i saken og sa bl.a. følgende i forbindelse med hallprosjektet:

“Fylkeskommunen har all grunn til å være stolt over Midgard historisk senter og utviklingen av prosjektet Gildehall.
Det vil komplettere Midgard på en fin måte.
Venstre støtter derfor fylkesrådmannens forslag om å gjennomføre prosjektet.

Aina Dahl

Aina Dahl

Vi er likevel bekymret for driften av Gildehallen og savner en grundig vurdering av alternative driftsformer, for eksempel samarbeid med ulike private aktører.

Det er ikke gitt at fylkeskommunen skal drive serveringsvirksomhet i egen regi. Det er en oppgave private kan håndtere bedre.

Derfor foreslo Venstre i hovedutvalget at det bør utarbeides ulike løsninger for driften av Gildehall.

I dagens økonomiske situasjon må vi nøye vurdere konsekvensene av nye tiltak, spesielt driftskostnader.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**