Osloveien 29 – interpellasjon

Venstre reagerer på dimensjoneringen av den planlagte blokka i Osloveien 29.
Da reguleringsplanen i sin tid ble vedtatt illustrerte tegningene som fulgte planen toetasjers rekkehusbebyggelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Politikere er ikke spesialister på å forstå alle tenkelige konsekvenser av reguleringsbestemmelser, og dette ble den gang oppfattet som essensen av planen.
Vi stiller oss derfor uforstående til at planen kan tillate et bygg som i realiteten rager opp 4 etasjer + kjeller og er 51 meter langt, på fjellknausen bak Montesorri-skolen.
Reguleringsplanen ble i sin tid behandlet politisk, men det var ingen krav i reguleringsplanen til bebyggelsesplan før rammesøknad. Her er det gått rett fra regulering til byggesak, uten at vi har hatt mulighet til å behandle byggeplanene politisk. Når vi nå ser resultatet av hva en slik prosedyre kan medføre, mener vi at vi som politikere trenger bedre verktøy for å forstå konsekvensene av de planer vi vedtar.
Vi ber om at fremtidige reguleringsplaner inneholder krav til bebyggelsesplan før rammesøknad, slik at politikerne får bebyggelsplaner fremlagt til behandling, alternativt at reguleringsplaner må konkretisere hva slags type bygg som kan bygges innenfor den aktuelle plan, maksimale størrelser, fasadelengder osv.

Venstre har reist spørsmål om gyldigheten av beregningsmetoden for maksimal gesimshøyde på blokka, som er planlagt reist til kote 55,50.
Ved å bruke den metode som anvendes i Oslo og Bærum kommuner, kommer vi til at maksimalhøyden burde vært lavere.
Vi ber om at ulikheten i målemetoder tas opp til diskusjon med kommunens ansvarlige og ber om at Statens Bygningstekniske Etat blir bedt om en uttalelse om målingen for Osloven 29.
Under alle omstendigheter bør en standard beregningsmetode innføres i alle kommuner.

Venstre ber om at byggets dimensjonering tas opp til ny diskusjon i utvalget for Miljø Plan og Bygg for om mulig å få gjennomslag for et prosjekt i Osloveien 29 mer i forståelse med den målemetode som anvendes i Oslo og Bærum kommuner, og det vi mener er intensjonen i reguleringsplanen.
Vi ber om at Byggherren informeres om dette.

Frogn Venstre
Terje Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**