Regjeringen svikter jernbanen i Oslo-området

Venstre vil ha en handlingsplan for en mer moderne og velholdt jernbane i Oslo-området. Borghild Tenden er skuffet over manglende støtte, og mener at regjeringen ikke tar de kollektivreisende på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Christoffer Biong

– I den siste tiden har reisende i Oslo-området opplevd en rekke innstillinger i togtrafikken som følge av feil ved Jernbaneverkets anlegg, påpeker Borghild Tenden. – Flere hendelser har også avslørt en betydelig sårbarhet ved jernbanenettet ved at mindre hendelser har lammet store deler av trafikken.

– Gjentatte innstillinger på grunn av feil på Jernbaneverkets anlegg bidrar til å svekke tilliten til jernbanen som en pålitelig transportform. Konsekvensen av dette kan bli at flere velger bort jernbanen som transportmiddel, advarer Tenden.

Tog

– Et godt og pålitelig jernbanetilbud med tillit blant de reisende er avgjørende for å få mer trafikk over fra vei til bane. Dette vil redusere klimagassutslippene, redusere trengselen på veiene og bidra til bedre luftkvalitet i byområdene. Jernbanen har en viktig funksjon i arbeidet for et bedre bymiljø, legger Tenden til.

I forbindelse med behandlingen av representantforslag fra stortingsrepresentant Borghild Tenden om en handlingsplan for en mer moderne og velholdt jernbane i Oslo-området, fremmet Venstre følgende forslag:

Jernbane, tog, skinner

“Stortinget ber Regjeringen straks utarbeide en sårbarhetsanalyse for jernbanen i Oslo-området. Konklusjoner og utbedringsstiltak, utover strakstiltak, nedfelles i en egen handlingsplan som innarbeides i NTP 2010-2019.”

– Jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke støttet forslaget, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**