Prioriteringer for framtidens forsvar

Nordland Venstre registrerer at sentrale politikere fra flere partier har startet en debatt om den foreslåtte flyttingen av forsvarets operative hovedkvarter (FOHK) fra Jåtta til Reitan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordland Venstre beklager at dette ene lokaliseringsspørsmålet i regjeringens forslag blir framstilt som den viktigste utfordringen i saken. Den langsiktige utviklingen av forsvaret er et viktig nasjonalt anliggende der opposisjonen bør kunne vurdere et bredt politisk forlik med bakgrunn i proposisjonen som nå foreligger.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har i flere omganger gitt sine anbefalinger til de nasjonale forsvarsplanene. Dette er anbefalinger Nordland Venstre støtter. Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvaret (St.prp.nr.48 (2007-2008)) skal behandles i stortinget seinere i år. Forslaget inneholder en rekke konkrete endringer innenfor samtlige forsvarsgrener. På flere områder har regjeringen nærmet seg landsdelsutvalgets anbefalinger.

Nordland Venstre ser mange positive trekk i St.prp.nr. 48 (2007-2008). Det vil etter vår mening likevel være behov for en klar styrking av det innenlandske territorialforsvaret i nordområdene bl.a. gjennom økt rekruttering og opplæring for heimevernet og hæren, samt videre styrking av den norske kystvakta.

Nordland Venstre 09.05.08

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**