Venstre foreslår handlingsplan mot tvang i psykiatrien

Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i psykiatrien i løpet av ett år. Dette er et høyt tall. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre foreslår nå en handlingsplan mot tvang i psykiatrien.

– Det er en grunntanke i et samfunn at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke staten som skal kontrollere borgerne. Derfor er tvang som metode uakseptabelt og bør bare brukes i svært spesielle situasjoner, sier Venstres medlem i Helse- og omsorgskomiteen Gunvald Ludvigsen.

Menneskerettigheter brytes
Norge har ligget på topp i statistikken om bruk av tvang i psykiatrien. Menneskerettighetene brytes i Norge, og særlig i psykiatrien. Det blir også brukt tvang mot russmiddelmisbrukere, mot psykisk utviklingshemmede og mot demente.

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen
Foto: Rune Kongsro

– Venstre mener dette er svært bekymringsfullt. Utgangspunktet for all behandling av pasienter i Norge er at behandlingen skal være frivillig, sier Ludvigsen.

Restriksjoner
Derfor er tvangsbehandling underlagt restriksjoner og regulert gjennom psykisk helsevernlov.

– Vi har gode pasientrettigheter, men dette er i liten grad til hjelp for folk som blir utsatt for tvang i psykiatrien så lenge pasientene ikke er i stand til å kjøre en rettsprosess, sier Ludvigsen.

Derfor har Venstre fremmet følgende forslag om en handlingsplan mot tvang i psykiatrien:

1.Stortinget ber Regjeringen utarbeide en handlingsplan for å redusere tvangsbruk innenfor psykisk helsevern. Handlingsplanen bør inneholde oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse, og klargjøre hvor i helsetjenesten tilgjengelige ressurser skal nyttes. Handlingsplanen bør redegjøre for hvordan det enkelte helseforetak, i samarbeid med kommunehelsetjenesten, kan ta i bruk metoder som erfaringsmessig har redusert bruk av tvang. Forpliktende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bør vurderes.

2.Stortinget ber Regjeringen legge til rette for å utarbeide undervisningsmateriell med fokus på menneskerettigheter til bruk for helsepersonell innenfor omsorg for demente, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**