– På tide å tenke på naturen

Fylkestingsgruppen til Venstre går sterkt imot planene om at kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes skal bygges i luftlinjer. Et slikt tiltak vil være et omfattende naturinngrep i et kystområde av stor nasjonal verdi. Dersom et slikt tiltak skal realiseres krever Venstre at kraftledningen må legges i nedgravd kabel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Harald Hove portrett

– Venstre forventer at miljøhensyn tillegges stor vekt ved utbygging av kraftlinjer og at dette prinsippet legges til grunn også for utbygging av fremtidige kraftlinjer slik at store og skjemmende naturinngrep forhindres, sier Harald Hove, Venstres gruppeleder på fylkestinget.

Overføringslinjer for kraft medfører store inngrep i naturen. Venstre mener at kostnadene ved bruk av norsk natur må tas med i regnestykket når nye kraftlinjer blir planlagt. Nedgravd kabel og sjøkabel der den kommer i konflikt med viktige miljø- og næringsinteresser må prioriteres.

– Vi må ta den kostnaden det kreves for å forhindre skjemmende og konfliktfylte naturinngrep. Venstre forventer at hensynet til miljøet tillegges langt større vekt ved utbygging av framtidige kraftlinjer, sier Hove.

For ytterligere kommentarer, ring
Harald Hove: 9964 2370

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**