Etter Venstreinitiativ: Utkast til handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Les utkastet til handlingsplan under, og gi gjerne innspill til Venstres medlem i omsorgskomiteen, Jan Kløvstad, innen 10. juni,- [email protected]. Høringsfrist til kommunen er 15. juni. Både Amnesty og Venstre har arbeida mye med spørsmålet. På bildet de to saksbehandlerne Inger Brit Line (foran) og Britta Tranholm Hansen under orientering for Venstres gruppemøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


UTKAST TIL ARENDAL KOMMUNES
HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER
HVA ER VOLD?

Inger Brit Line og Britta Tranholm

Foto: Jan Kløvstad

Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold og kontrollerende adferd.

Vold i nære relasjoner rammer hardt, og har alvorlige følger, for de som opplever den. Volden innebærer minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte både rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd, fordi den utøves av et menneske, som en i utgangspunktet har et nært forhold til. For det tredje foregår den ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i eget hjem.

Vi må erkjenne at vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, både ut ifra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen.

Ved å lukke øynene for volden som skjer i hjemmene, bidrar vi til at den får fortsette.

FAKTAOPPLYSNINGER:
I perioden 1995-2005 ble 91 barn under 3 år innlagt ved Ullevål Universitetssykehus med alvorlige hodeskader. En undersøkelse viste at mer enn 20% kan ha blitt mishandlet. (Foreldre og Barn, nr. 1-2008)
Hvert år dør ca. 25 barn under 4 år i Norge, uventet. Av disse dør 10% av mulig krybbedød, 20% av sykdom, 7% av ulykker og 6% av omsorgsvikt, mishandling og drap. (Foreldre og Barn, nr. 1-2008)
En landsomfattende undersøkelse fra 2005 viste at om lag ni prosent av kvinner over 15 år i Norge har vært utsatt for grov vold av sin nåværende eller tidligere kjæreste, en eller annen gang i løpet av livet. (Haaland, Clausen og Schei, 2005).
Ifølge Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser en omfangsundersøkelse, foretatt blant ungdommer i videregående skole, at 25% av norsk ungdom har blitt utsatt for vold fra minst en forelder. 10% har i løpet av oppveksten opplevd partnervold mot en av foreldrene. (NOVA, 2007)
Hvert år overnatter 1500 barn på landets krisesentre (Vendepunkt 08)
20-30% av alle drap de siste ti årene er begått av nåværende eller tidligere kjæreste, ektefelle eller samboer. (KRIPOS)
Mindre lokale undersøkelser kan tyde på at mellom tre og fem prosent av personer over 60 år utsettes for overgrep, og i de fleste tilfeller er overgriper en offeret kjenner. (Storberget m.fl. 2007)

BAKGRUNN FOR SAKEN:
Amnesty Internasjonal hadde våren 2005 en kartlegging av kommunenes tilbud til kvinner, som var utsatt for vold i nære relasjoner, "Glansbildet slår sprekker". I denne sammenheng utfordret Amnesty alle kommunene til å lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. November 2006 tok rådmannen initiativ til å starte arbeidet med å lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I august 2007 kom Venstre med en interpellasjon i bystyret, der de etterlyste arbeidet med handlingsplanen.

RELEVANTE DOKUMENTER:

Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, "Vendepunkt", 2008-2011.

NIBR-rapport 2005:3, "Vold i parforhold — ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge".

NOVA-rapport 20/07, "Vold og overgrep blant barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole".

Bystyrevedtak av 29.06.06 og 23.11.06 vedr. opprettelse av
Alternativ til Vold — kontor i Arendal.
Regjeringens handlingsplan om vold i nære relasjoner 2008-2011, "Vendepunkt".
Gjennom Soria-Moria erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner, i perioden 2008-2011. Planen er laget i et samarbeid mellom flere departementer, og det er avsatt midler til å iverksette tiltak, som bidrar til at hjelpeapparatet blir bedre skolert, mer samordnet og dyktigere til å avdekke, forebygge og ivareta de mange sammensatte problemstillingene vold i nære relasjoner reiser.
Handlingsplanen har seks overordnete målsettinger:
A.
Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig bistand og beskyttelse.
B.
Voldsspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren.
C.
Ofre for vold i nære relasjoner skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver.
D.
Samarbeidskompetansen og kunnskapen i hjelpeapparatet skal styrkes.
E.
Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes og videreføres.
F.
Vold i nære relasjoner skal gjøres mer synlig.
G. Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdningsendringer.
Handlingsplanen kan leses i sin helhet på www.dep.no

ARENDAL KOMMUNE VIL FOREBYGGE OG BEKJEMPE
ALLE FORMER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER,
GJENNOM FLERE TILTAK.

FORSLAG TIL TILTAK:1.
Arendal kommune vil i tilknytning til sin hjemmeside lage en side med overskriften "Vold i nære relasjoner". Denne siden skal bidra til:
Informasjon om hvor de som utsettes for vold i nære relasjoner, og de som kommer i berøring med tema, kan søke hjelp og bistand. Det skal her legges lenker til de ulike instansene, der disse nærmere beskriver sitt tilbud. Det er i denne sammenheng spesielt viktig å tenke brukervennlighet i forhold til barna.
Å samle relevant fagstoff for interesserte og hjelpeapparat.
Å bidra til at voldsspiralen brytes.
Å bidra til at voldsutøver gis et tilbud.
Denne siden skal være operativ innen 01.06.08.

2.
Det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre, som skal distribueres til alle husstander i Arendal. Informasjonen skal også gjøres tilgjengelig på andre relevante språk.
Denne skal være ferdig 01.10.08.

3.
Det bør vurderes om det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre, spesielt rettet
mot barna, til bruk for skolehelsetjenesten og ansatte i skolen.

4.
Ansatte i hjelpeapparatet må i høyere grad bli flinke til å avdekke problemet, når de kommer i berøring med mennesker som kan tenkes å oppleve vold i nære relasjoner. Arendal kommune må implementere "Rutinemessige spørsmål" på legevakt, hos helsesøster, jordmor, fastlege og andre, for å avdekke vold på et tidligere stadium. Det er i denne forbindelsen viktig å ha fokus på noen spesielt utsatte grupper — barn, eldre, lesbiske, mennesker med psykiske problemer, funksjonsnedsettelse, annen etnisk bakgrunn og rusproblemer.

5.
For at ansatte skal føle seg trygge nok til å spørre omkring dette tabubelagte tema, er det behov for kompetanseheving. Arendal kommune vil i samarbeide med fylkesmannen og Regionalt ressurssenter mot Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) invitere til en fagdag, der vold i nære relasjoner er tema. Videre skal det utarbeides en kursrekke, som ivaretar det tverrfaglige arbeidet, samt den enkelte instans` behov.

6.
For at ansatte skal føle seg trygge på å avdekke volden, må de føle seg trygge på at de kan tilby hjelp videre.
Arendal kommune vil ta initiativ til å etablere et tverrfaglig team
bestående av politi, krisesenter, familiekontor, NAV-sosial og barneverntjeneste, som skal bistå den voldsutsatte og de ansatte som kommer i kontakt med denne. Teamet skal ha faste møter. I starten bør dette være hver uke, men siden tilpasses behovet. Det synes naturlig at krisesenteret er koordinator for teamet. Teamet må ved behov trekke inn andre, eksempelvis advokat, fastlege, psykiatrisk hjemmesykepleie og oppvekstteam. Den voldsutsatte må føle at hele hjelpeapparatet har den samme kunnskap om og forståelse for problematikken, og at alle instanser bistår med sin kompetanse og sine tiltak, for at vedkommende skal få den hjelpen vedkommende trenger. I tillegg til å jobbe med enkeltsaker, skal teamet holde fokus på tema, dele sin kompetanse, veilede og informere samarbeidsinstanser. Det er naturlig å tenke seg et tett samarbeid mellom teamet og voldtektsmottaket i Arendal, i takt med at sistnevnte blir styrket til også å omfatte vold i nære relasjoner.
Teamet skal være operativt innen 01.09.08.

6.
Arendal kommune tok januar 2006 initiativ til å opprette et lokalt Alternativ til Vold kontor. Rådmannens forslag var at Arendal kommune finansierte en av i alt tre stillinger, samt lokaliteter på rådhuset, IKT-løsninger, stab- og støttefunksjoner. Bystyret i Arendal kommune vedtok 23.11.06 å bidra til etablering av Alternativ til Vold kontor i Arendal, forutsatt at det kunne etableres et godt spleiselag med statlige instanser. Arendal kommune søkte 12.03.07 staten om midler til to stillinger. I juni 2007 mottok kommunen svar fra justisdepartementet, der Arendal kommune fikk avslag på søknaden for inneværende år. Imidlertid ville departementet vurdere søknaden på ny i 2008.
Av regjerningens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, "Vendepunkt", for perioden 2008-2011, fremgår det at det skal etableres kontorer to steder i landet i 2008. Arendal kommune v. ordfører vil ta ansvar for å jobbe videre mot at ATV blir etablert i kommunen snarlig.

7.
Barn, som opplever vold hjemme, er spesielt sårbare, og har et selvstendig krav på hjelp og beskyttelse. Etter et samlivsbrudd er det derfor helt nødvendig å ta på alvor barnas behov for trygghet og sikkerhet i forbindelse med samvær.
Lov om Barn og foreldre, § 43, tredje stykke, annet punktum, åpner for at retten kan pålegge tilsyn under samvær. I forskrift av 07.12.06 blir organisering og utøvelse av tilsynet knyttet til nærmeste offentlige familiekontor. I Arendal er ikke familiekontoret underlagt Barne- Ungdoms- og Familieetaten. Familiekontoret i Aust-Agder har foreløpig reservert seg mot oppgaven å organisere og føre tilsyn, men de har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet.
Arendal kommune har vært i kontakt med Aust-Agder Røde Kors, som er positive til et samarbeid for å finne en løsning på dette behovet.

8.
Studier viser at vanskeligheter i det sosiale samspillet læres inn tidlig.
Arendal kommune vil ta initiativ til at samtlige barnehager og skoler innfører veldokumenterte programmer for å bryte negative samhandlingsmønstre og forebygge aggressiv og voldelig adferd blant barn og unge.
Utdanningsdirektoratet gir i dag støtte til programmene PALS, LP-modellen, Zero og Olweus.
Slike tiltak skal være innført i alle skoler og barnehager i Arendal innen 2010.

9.
Barneverntjenesten er den eneste instansen som har et lovverk, som kan
beskytte barn. Barneverntjenesten har derfor et helt spesielt ansvar for å ha fokus
på, nødvendig kompetanse, og gode rutiner, når det gjelder saker som
omhandler vold i nære relasjoner. Vold mot barn skal være tema på ni
landsomfattende konferanser for kommuner/barnevern i 2008, i regi av prosjektet
"Barn som lever med vold i familien". Barneverntjenesten i Arendal må delta på
en slik konferanse, som et ledd i kompetansehevingen.

10.
Arendal kommune vil ta ansvar for at det opprettes samtalegrupper for barn, som
lever/har levd med vold i familien, i regi av Barne- og familieteamet, innen høsten
2008.

FREMDRIFTSPLAN:
1. Nedsette en ressursgruppe bestående av:
Leder for helse- barn og unge
Leder av skole og barnehager
Leder av barneverntjenesten og ungdomsteam
Kommuneoverlege
Leder av NAV sosial
Leder av barne- og ungdompsykiatrisk poliklinikk
Leder av familiekontoret
Leder av Krisesenteret
Stasjonssjef for Arendal politistasjon
2 tillitsvalgt
1 ansvarlig for fremdrift
Ressursgruppen skal prioritere innsatsområder og ressursbruk til tiltak på tvers av enhetene/instansene.
Evaluere samarbeidssystemer og fremme forslag om videreutvikling.
Nedsette arbeidsgrupper etter behov.
Ressursgruppen møtes minimum 2 ganger i halvåret.
2. Nedsette en arbeidsgruppe bestående av:
2 ledere for oppvekstområdene (rektorer)
2 enhetsledere for barnehagene
2 helsesøstre
1 jordmor
2 fra barneverntjenesten
2 ledere av legevakten
Leder av ungdomsteam
2 fra NAV sosial
1 fra Krisesenteret
1 fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
1 fra politiet
1 fra familiekontoret
2 tillitsvalgte
1 ansvarlig for fremdrift
Arbeidsgruppen skal iverksette/realisere de foreslåtte tiltakene. Gruppen skal lage en fremdriftsplan på de enkelte tiltakene og utpeke ansvarlige for fremdriften.
3. "Utkast til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner" sendes ut til høring.
Høringsinstanser er:
Politikere (Ordfører og komiteledere)
Driftslaget
Leder av Helse Barn og Unge
Leder av Barneverntjenesten og Ungdomsteam
Leder av Mestring og Rehabilitering
Leder for skoler og barnehager
Omsorgsledere
Rektorer
Enhetsledere for barnehagene
Barne- og familieteamet
Leder av flerkultur
Krisesenteret
Politiet
Familiekontoret
NAV
Legevakten
Kommuneoverlegen
Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk
Voksenpsykiatrien
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Amnesty Internasjonal
Eldrerådet
Frivillige organisasjoner
Tillitsvalgte
4. Handlingsplanen vedtas i bystyret.
5. Handlingsplanen evalueres årlig, første gang våren 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**