Har vi skolepolitikk i Halden?

Utvalg for Undervisning og oppvekst behandlet skolepolitisk plattform. I den forbindelse uttalte Tone Skråning “Det er én prinsipiell hovedinnvending mot utredingen slik den foreligger – som er helt åpenbar: Hvordan henger utdanningsmålene i dette saksfremlegget sammen med målene i de nasjonale læreplanene og andre nasjonale dokumenter, det vil si overordnede nasjonale føringer?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sak 025/08 Skolepolitisk plattform.

Har vi noe utgangspunkt for å vedta en skolepolitisk plattform i Halden?

Det er én prinsipiell hovedinnvending mot utredingen slik den foreligger – som er helt åpenbar:
Hvordan henger utdanningsmålene i dette saksfremlegget sammen med målene i de nasjonale læreplanene og andre nasjonale dokumenter, det vil si
overordnede nasjonale føringer?

Vi kan ikke forankre utdanningsmålene for Haldenskolene i en mengde lokale dokumenter!

Den skolepolitiske plattformen for Halden bør ha følgende utgangspunkt:

Læreplanene for grunnskolen
Opplæringsloven
Kompetanseforskriften
Nasjonale satsingsområder.

Vi må altså ta utgangspunkt i nasjonale føringer.
Så må vi se på hva som er de viktigste utfordringene i grunnskolene i Halden med hensyn til innhold og kvalitet i opplæringen.
Deretter må vi lage utdanningsmål ut fra dette.

Det er viktig at skolene i Halden satser på samme felt som de nasjonale satsingsområdene peker på.
Her er det tydelig at vi har et utviklingspotensial — blant annet når vi ser resultatene av de nasjonale prøvene, som for Haldenskolenes del ligger under landsgjennomsnittet i alle fag.

Så noen kommentarer til de enkelte utdanningsmålene:

Hvis man skal gå på de konkrete utdanningsmålene, mener jeg at det er et vesentlig moment som mangler:
"Mål for den enkelte elev" sier ingenting om læring!
Men: Intensjonen med hele kunnskapsløftet er at man skal legge økt vekt på læring.
I den offentlige debatt er det derfor et sterkt fokus på økt læringsutbytte i skolen. Kunnskapsløftet innebærer at skolen skal prioritere utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag, fordi dette er viktige forutsetninger for videre læring.

Selv om man i saksfremlegget sier at utdanningsmålene må ha betydning for skolens organisasjon, er en kolonne for skoleutvikling og organisasjonskultur ikke med i det hele tatt. Det er viktig å ha mål for denne delen av virksomheten!
Nasjonalt er det nå et sterkt fokus på skoleledelse.
I kjølevannet av de internasjonale skoletestene er det et fokus på at skolen trenger å utvikle sin vurderingskultur og øke læringstrykket.
Skolen har også fått en utfordring i forhold til å innfri nye, skjerpede krav i kompetanseforskriften.

Kolonnen "mål for den enkelte i forhold til samfunnet" sier ingenting om at skolen skal bidra til at elevene føler ansvar for miljøet og en bærekraftig utvikling.

Skal man lage en skolepolitisk plattform, bør man etter min mening si noe om verdigrunnlaget.
Som et minimum bør et skolepolitisk plattform presisere et verdigrunnlag som tar
utgangspunkt i at vi lever i et demokrati som preges av å være et flerkulturelt samfunn, der skolen skal være er en arena for mangfold og inkludering.

Sak 025/08 Skolepolitisk plattform.

Forslag til vedtak:
HUO skal utarbeide en skolepolitisk plattform.
Med utgangspunkt i overordnede nasjonale føringer skal den skolepolitiske plattformen synliggjøre utdanningsmål for grunnskolene i Halden.
Utdanningsmålenes intensjon er å sikre at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.
Målet må være en skole hvor alle elever skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner, oppleve utfordringer og mestringsglede.

Lederen i HUO tar initiativ til å innkalle utvalgets medlemmer og nedsette en arbeidsgruppe. Eksterne samarbeidspartnere inviteres til å drøfte arbeidsgruppens forslag før den legges fram for politisk behandling

Tone Skråning
Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**