Venstre vil oppgradere uteområdene i barnehagene

Tone Skråning har sammen med de andre opposisjonsrepresentantene fremmet en sak for å sikre gode uteområder ved barnehagene i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oppgradering av uteområdene i de kommunale barnehagene.

Vi viser til “Statusrapport arbeide for barnehagene i Halden kommune”, utarbeidet at Ken-nor og datert 20.01.2008

Denne utredningen dokumenterer at uteområdet til Tilstedalen barnehage er spesielt mangelfullt, også sammenlignet med de andre kommunale barnehagene.

I den ovennevnte rapporten heter det: ” Tistedalen barnehage: det er den barnehagen som krever mest ressurser, og der må det rives alt som er av klatremuligheter.”
Barnehagen har for øvrig heller ikke noen husker til de minste.

Til tross for dette ble Tistedalen barnehage ikke tilgodesett med noen midler til å utbedre uteområdene sine i 2007.

Utredningen viser også at det er en rest på 110 000 kr. av tildelte midler til uteområder, fra budsjettåret 2007.

Heller ikke ved forslag til fordeling av disse midlene, er Tistedalen barnehage tilgodesett. Dette virker urimelig, selv omdet dokumenteres at de andre barnehagene også har vesentlige behov.
I denne sammenhengen er det spesielt alvorlig at Tistedalen barnhage mangler de lovpålagte sandbassengene.
Det må være helt nødvendig å sørge for at lovpålagte sikkerhetstiltak dekkes av de gjenstående midlene fra 2007.

Enhetsleder mener at det mangler hele 1,5 mill. for at uteområdene i de kommunale barnehagene oppfyller et minstekrav for hva som kan tilbys av lekemuligheter for barn i barnehage, i henhold til lov og rammeplan.
Det er derfor nødvendig å be formannskapet om en ekstra tildeling, f.eks fra uspesifiserte investeringsmidler.

Vi ber utvalgsleder om å sørge for at følgende sak fremmes i HUO som politisk sak:
Oppgradering av uteområdene i de kommunale barnehagene, slik at disse oppfyller et minstekrav for hva som kan tilbys av lekemuligheter for barn i barnehage, i henhold til lov og rammeplan.

Tove Fager Roar Lund Tone Skråning
FRP Høyre Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**