Gi innspill til fylkestingsrepresentanten vår!

Fylkestingsrepresentant Elisabeth Paulsen har skrevet en rapport der hun tar opp de viktigste saksområdene i fylkestinget framover, og i denne rapporten stiller hun en del spørsmål som hun ønsker seg innspill på fra lokallagene. Vi oppfordrer derfor alle lokallag til å ta opp denne rapporten på neste møte, og sende innspill til Elisabeth på et eller flere av spørsmålene hennes. Rapporten kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rapport fra Fylkestinget

 Elisabeth Paulsen er fylkestingsrepresentant for Venstre i Sør-Trøndelag.

Elisabeth Paulsen er fylkestingsrepresentant for Venstre i Sør-Trøndelag.

Høsten har kommet også til Fylkestinget, 10. og 11. September hadde vi de første møtene i komiteene foran fylkestinget som holdes i månedsskiftet september/oktober på Stjørdal sammen med Nord-Trøndelag. I forrige periode frontet Randi skolepolitikken — og jeg har et bestemt inntrykk av at hun har satt seg i respekt. Venstre har noe å melde innen dette området.
Akkurat nå er det stillere om skole, men jeg vil komme tilbake til feltet senere.
Det som er viktig for meg, er at Venstre skal være viktig for Fylkeskommunen, og ikke minst, arbeidet i fylkeskommunen kan være viktig for Venstre nå i året som kommer fram mot stortingsvalget neste høst.

Samferdsel
Venstre har i denne perioden plass i samferdsel, areal og miljø-komiteen, og denne komiteen har svært viktige oppgaver foran seg der jeg mener jeg og resten av Venstre i Sør-Trøndelag kan ha mye å bidra med. Den største utfordringen denne komiteen — og også Sør-Trøndelag fylke nå har – er veibygging. Det er mange veier i fylket som sårt trenger opprustning, og forbedringer. Vi er her avhengig av statlige bevilgninger, og de er på ingen måte tilstrekkelige. Det er mange riksveistrekninger som søker om midler til utbedring, og selv med stor andel egenfinansiering er det ikke på langt nær nok penger.

Mitt ønske nr. en er derfor en tilbakemelding fra Venstre i kommunene hvilke veier de mener er mest presserende å skaffe midler til.

Det ligger inne søknader fra riksveiene 714,715,705,704 og flere, og dersom Venstre i berørte kommuner har synspunkter utbygging av disse veiene, er det viktig at undertegnede er kjent med synspunktene lokalt. Det samme gjelder naturligvis i minst like stor grad våre fylkesveier, som også sårt trenger opprustning. Det har kanskje vært en oppfatning at Venstre ikke skal være veibyggepartiet, og det er nok en oppfatning jeg kan dele, men — ønsker vi aktive distrikter er det helt nødvendig at de har gode samferdselsmuligheter slik at det som produseres i distriktet kan komme raskt, effektivt og trygt til salgsstedene.

Det er også viktig at personkommunikasjonen er god. Vi ønsker gode utbygde kollektivløsninger også i distriktet, men vi vil neppe komme dit hen at vi greier å erstatte privatbilen med kollektive løsninger.

Vi har ingen mulighet til å greie å løse noen av disse utfordringene uten egenfinansiering, og dette er alle partier unntatt FrP enig i, eller i alle fall ser nødvendigheten av. Vi leverte imidlertid i komiteen nå et forslag sammen med Høyre der vi sier at vi vil ha en differensiert egenfinansiering, høyest der trafikktettheten er størst. Og lavere der det er mindre trafikk. Dette forslaget fikk imidlertid ikke tilslutning i komiteen, men vi vil prøve igjen når vi kommer til fylkestinget i månedsskiftet september — oktober.

Noen bilister la seg midt imellom syklistene og her avanserer sykkelgeneralen mot tetgruppa

En annen sak jeg ble utfordret på i valgkampen, var gang- og sykkelveier, både langs riksveier og langs fylkesveiene våre, og her har Venstre en stor utfordring, mener jeg. På forespørsel har man ikke oversikt over behovet for gang-sykkelveier og det er lite penger satt av til dette formålet. Det kan bli noen få kilometer i fireårsperioden!
Neste bønn fra min side blir derfor: Kan Venstre i de ulike kommunene få fram behovet for trygg vei for våre skolebarn og andre som ønsker å bevege seg til fots eller på sykkel. Det er nemlig interesse for temaet, men jeg tror ikke vi får midler som forslår før vi har en oversikt over behovet. Det er nok begrenset hva vi kan få til i 2009, men jo før vi begynner å få oversikt, jo bedre er det.

Energi og miljø

Vindmøller på Utsira

Vindkraft er neste tema, og så langt jeg har erfart, er meningene også i Venstre svært delte.
En vindkraftplan har nå kommet tilbake fra sin andre høringsrunde, og vil komme til fylkestinget til vedtak i desember. Jeg har tro på at det finnes gode argumenter i Venstre som kan påvirke resultatet i en behersket og riktig retning.
Forespørsel nr tre blir derfor: Hva synes venstrefolk i kommunene om vindkraft?

Nå kommer også planen om energi og miljø. En fylkesdelplan er så vidt startet opp. Jeg er kjent med at flere kommuner jobber med slike planer, ofte etter initiativ fra Venstres representant(er).
Her vet vi at utfordringene er store, og jeg mener vi kan gjøre mye på dette området ved at vi har god kontakt både når det gjelder gode forslag og diskusjon rundt problemstillinger. Dette er vår sak!
Jeg har dermed kommet til forespørsel nr. fire
— jeg ønsker meg tilbakemelding på forslag til gode saker som må med i en slik plan, kommunalt og fylkeskommunalt, og ikke minst — hvordan kan vi oppnå resultater, slik at vi kan bidra til oppfylling av klimaforliket Venstre tok initiativet til i Stortinget i januar i år.

På komitemøtet i dag ble vi informert om at det jobbes med en plan for behandling av våre vannreservoarer, og dette vil gi utfordringer både til kommunene og til fylkeskommunen. Rent vann er noe av det viktigste vi har, og livsviktig at vi tar på alvor. Å finne konkrete tiltak for å sikre rent vann, vil også bli en stor oppgave for oss. Siden vi i dag har fått den første orienteringen om arbeidet med planen, har jeg ikke oversikt over mulige tiltak, men en femte forespørsel går på at dette er et felt vi må samarbeide om.

Skole

Tavle

I desember kommer skolebruksplan 3 — kanskje er den nå mest dramatisk for Trondheim, men alle synspunkter på videregående skole er viktig. Det er fylkeskommunens langt mest omfattende arbeidsområde og et område som angår de aller fleste av oss.
Jeg ønnsker derfor tilbakemeldinger på krav/ønsker/synspunkter på dette området.

Så gjenstår å fange interessen for disse områdene. Jeg har tro på at vi skal greie det, der vi kan komme med konkrete forslag og innspill.

Jeg håper at vi kan ha en god kommunikasjon ut over høsten og videre ut over

Elisabeth Paulsen, fylkestingsrepresentant for Venstre

Jeg kan nås på mail:
[email protected] – denne leser jeg når jeg er på Fylkeshuset på tirsdager
[email protected] – denne leses mandag, onsdag, torsdag og fredag
[email protected] – hjemmeadresse, resten av tiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**