Forskningsløft nødvendig for kunnskapsregionen Trøndelag

Venstres landsstyre vedtok i dag å trappe opp forskningsinnsatsen. – Dette er en svært viktig sak for oss i Sør-Trøndelag, som er vertsskap for to av landets største institusjoner innenfor utdanning og forskning, NTNU og HiST, sier Guri Melby, nestleder i Sør-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

– Med en regjeringen som er blottet for ambisjoner innenfor forskning, trenger vi et sterkt Venstre som sier tydelig ifra hva som er ambisjonene våre, sier Melby. Dette er også et tema som er løftet tydelig fram i programutkastet til Venstre, i tillegg til at Venstres landsstyre altså vedtok en uttalelse om forskningspolitikk i helga.

– Satsing på forskning og utdanning kommer til å bli en viktig valgkampsak for Venstre, både fordi det er viktig for vår region, men også fordi det er viktig som et grunnlag for den nye kunnskapsbaserte økonomien, avslutter Melby.

Uttalelsen fra landsstyremøtet i helga er som følger:

Regjeringen blottet for ambisjoner

Den rødgrønne regjeringen har gjennom tre år demonstrert at den er blottet for ambisjoner på forskningens vegne. Kutt i bevilgningene til universitetet og høyskoler, en altfor svak satsing på Forskningsfondet, næringsrettet forskning, samt svekkelsen av den vellykkede SkatteFUNN-ordningen vitner om en manglende forståelse for viktigheten av å satse på morgendagens verdiskaping.Venstre etterlyser politisk evne til å se forskningens betydning, og politisk vilje til å prioritere forskning og kunnskap i statsbudsjettet som legges frem.

Investerer i fremtiden
For Norge har muligheten til å investere i framtida sjelden vært større. Forskningen både er og skal være nyttig for samfunnet. Vedvarende og sterk satsing på utdanning og forsking er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd, miljø, demokrati og et innovativt og nyskapende næringsliv. Fri forskning, fri debatt og kritisk tenkning er grunnpilarer i arbeidet med å utvikle samfunnet til det bedre. Forskning er en viktig forutsetning for ny kunnskap, for vår kultur, for menneskelig dannelse og for å utvikle frie, tenkende borgere.

Urovekkende signal
Nylig kunngjorde statsråden med ansvaret for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, at den varslede stortingsmeldingen om rekruttering av forskere er avlyst. Det er et svært urovekkende signal at Regjeringen utsetter nødvendige investeringer og tiltak rettet mot norsk forskning. Forrige uke varslet forskningsministeren at det kommer en stortingsmelding om forskning først i 2009. Det er vel og bra at det kommer en stortingsmelding om forskning, men Venstre mener at den rødgrønne regjeringen først og fremst burde konsentrere om å oppfylle forpliktelsene som ligger i den gjeldende forskningsmeldingen fra 2005.

Frykter norsk forskning taper terreng
Venstre frykter at norsk forskning står i fare for å tape terreng internasjonalt dersom ikke forskningsinnsatsen trappes opp betydelig. Det vil bli lagt merke til i våre naboland at rike olje-Norge ikke satser på såkorn for framtida.

Utfordrer finansministeren
Siden statsråd Aasland ikke virker å ha gjennomslag i egen regjering utfordrer Venstre både finans- og statsministeren til å komme på banen og tydeliggjøre hvor viktig forskningen og høyere utdanning er fro samfunnet og den fremtidige verdiskapingen.
Skal den rødgrønne regjeringen ha den minste grad av troverdighet i kunnskapspolitikken er det behov for et omfattende forskningsløft i statsbudsjettet for 2009. Dette inkluderer blant annet:

Minimum 520 nye stipendiatstillinger
Opptrappingsplan for vitenskapelig utstyr i tråd med anbefalingene fra Norges forskningsråd
Styrking av SkatteFunn-ordningen og annen næringsrettet forskning
Økte basisbevilgninger til unviseriteter og høyskoler, samt instituttsektoren
Forskningsfondet må økes til 150 mrd. i 2010 og i langt større grad gjøres mer fleksibelt, og ikke brukes som regulært driftsfond slik Regjeringen har lagt opp til, men til nye og strategiske satsinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**