Prosjektet “Stedsutvkling Granavollen – St.Petri/Hadeland Folkemuseum”

I forbindelse med det pågående arbeidet for å bevare kulturlandskapet i området Granavollen – St.Petri/Hadeland Folkemuseum, gir Gran Venstres miljøpolitiske talsperson, Even Raassum, honnør til de ansvarlige for at dette arbeidet er kommet i gang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Jeg vil berømme prosjektgruppen som har vært ansvarlige for å utarbeide dette spennende arbeidet. Slik jeg forstår det så er det også forankret i formannskapet i Gran kommune som også er prosjektets styringsgruppe. Stedsutviklingsprosjektets definerte visjon er følgende «Vi skal ta vare på å utvikle det unike kulturlanskapet i området Granavolden — S.petri/Hadeland Folkemuseum» slik at det kan fremstå som et Nasjonalt mønsterområde for hvordan bruk og vern kan kombineres og være en ressurs for trivsel kulturliv og verdiskapning» – jeg oppfordrer folk til å gå inn på Gran kommunes hjemmeside å lese denne rapporten.

Området Granavolden, Tingelstad og Røykenvik er også utpekt av fylkesmannen som en av to kandidater i oppland til «utvalgte kulturlandskap i jordbruket» det andre er Nordherad i Vågå. Etter å ha lest gjennom «rapporten» “Stedsutvikling Granavollen — St. Petri/Hadeland Folkemuseum” , så får jeg en god følelse for at det er flere som har interesse for å bevare dette unike områdets særpreg. Mangfoldet og mengden av kulturminner gjør dette området helt spesielt. Man finner spor etter bosetning helt tilbake til steinalder, med middelalder bebyggelse med nasjonal verdi som St.petri, steinhuset og søsterkirkene. Videre så har vi både Pilgrimsleden og den Bergenske hovedvei gående i samme tras`e gjennom hele området. Det er også registrert et stort antall av biotoper med stor verdi, området har da også status som Nasjonalt verdifullt kulturlandskap.

Slik jeg ser det vil utfordringen videre være å finne et samspill mellom vern og aktivt bruk. Skulle området bli nasjonalt vernet så vil jeg tro det ikke blir særlige restriksjoner på tradisjonelt landbruk, snarere tror jeg dette blir en mulighet for de som er nytenkende. Men jeg håper det vil begrense muligheten for tomtesalg og boligbygging på steder med sårbare biotoper og eller som kan utnyttes til beite. Jeg har merket meg at det har vært en underskriftkampanje mot at området skal få status som «utvalgte kulturlandskap i jordbruket» Her vil jeg poengtere at det kanskje vil føre til at vi sier nei takk til offentlige midler som kunne vært med å styrket det lokale landbruket nettopp i dette området.

Jeg håper at dette arbeidet får bred støtte i kommunestyret også i fortsettelsen. Gran Venstre støtter Kulturbasert næringsutvikling.

Miljø politisk talsmann Gran Venstre

Even Raassum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**