Venstre styrker næringslivet med 4 milliarder kroner i 2009

Venstre vil slippe kreativiteten og skaperkraften løs. Det må satses på gründere og entreprenører og det må bli mindre regelverk og reguleringer for næringslivet. Venstre vil satse spesielt på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre foreslår derfor å opprette et nytt statlig organ, Klimatek, som har som formål å investere i klimateknologi, klimagründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Selskapet skal baseres på samme retningslinjer som nasjonale såkornfond under Innovasjon Norge, dvs. at det legges opp til en investeringskapital på 1 mrd kroner, hvorav staten bidrar med 500 mill og private investorer med 500 mill.

For Oppland ligger det store muligheter i dette knyttet til teknologimiljøene både på Raufoss, Gjøvik og Lillehammer, samt de store skogbaserte ressursene i fylket. Innen reiselivet og i fjellregionene i Oppland vokser det også fram nye satsinger som kan bli miljøpionerer. Her må fylkeskommunen i større grad bli med på en forsknings- og utviklingsbasert satsing.

Venstre foreslår også en storsatsing på markedsføring av norsk reiseliv og vil ha 50 mill. kroner mer til dette. Oppland, som er ett av de største reiselivsfylkene i landet, vil dra nytte av en slik satsing.

Viktig for Oppland er også en økning på 50 mill. kroner til offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) i regi av Innovasjon Norge. Industri- og forsvarsmiljøene på Raufoss og Jørstadmoen vil dra nytte av dette. IFU-ordningen skal tjene som et strategisk virkemiddel for produktutvikling og til utvikling av industrielle nettverk og miljøer internasjonalt. Med de urolige økonomiske tidene vi går inn i fordrer det at vi er i stand til å styrke norske bedrifters konkurransedyktighet opp mot det internasjonale markedet.

Venstre foreslår også å redusere gebyrene i Brønnøysundregistrene med 20%, tilsvarende 90 mill.kroner.

For øvrig vil Venstre ha skattelettelser overfor næringslivet som KapitalFUNN-ordning, økte satser i SkatteFUNN og økte avskrivningssatser. I tillegg flytter Venstre over 2 milliarder kroner fra rød til grønn skattlegging, fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og forurensing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**