Nei til elevregister!

Venstre er sterkt kritiske til forslaget om et sentralt elevregister som regjeringen vil innføre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Personvern under angrep

Foto: Ukjent

Venstre er svært kritisk til den Rød-Grønne Regjeringens forslag om å opprette et sentralt elevregister for elever fordi det bryter med grunnleggende personvernhensyn. Venstre er spesielt kritiske til forslaget om registrering av personsensitive opplysninger om elevene, som f.eks. om seksuell legning. I en pressmelding av 31. oktober 2008 hevder imidlertid Kunnskapsdepartementet at det er feil at det ønsker å registrere skoleelevers seksuelle legning. I Stortingets spørretime 5. november 2008 hevdet statsråden at departementet ikke har forslått å lagre personopplysninger, som f.eks. seksuell legning, på individnivå i et sentralt register.

Statsråden kan nok ha rett i at departementet ikke har foreslått å lagre opplysninger om seksuell legning mv. på individnivå i det sentrale elevregisteret. I kapittel 3.3.3 i høringsutkastet (s. 20) viser Kunnskapsdepartementet til at betydningen for læringsmiljøet av personlige forhold, som for eksempel “helseforhold, seksuell legning, etnisk bakgrunn og religiøs oppfatning”. Departementet ber om hjemmel til å samle inn og behandle slike sensitive personopplysninger. Disse opplysningene ser imidlertid departementet ikke på det som nødvendig å lagre på individnivå i det sentrale elevregisteret. Departementet presiserer at opplysningene etter innsamling på individnivå kan bli lagret på aggregert nivå, før de slettes.

Departementet synes imidlertid ut fra høringsnotatet å ha foreslått at opplysninger om personlige forhold, som f.eks. seksuell legning, skal samles inn på individnivå gjennom formuleringen “etter innsamling på individnivå”. Det er naturlig å forstå dette slik at den enkelte elev vil bli spurt om personlige forhold, som f.eks. seksuell legning, som grunnlag for å aggregere data.

I kap. 3.3.4 foreslår departementet en rett for den enkelte elev til å reservere seg mot avgivelse av sensitive personopplysninger. Denne reservasjonsretten er begrunnet med at den enkelte kan føle et sterkt behov for selv å ha kontroll over de sensitive personopplysningene, for eksempel av frykt for å bli mobbet. Det er naturlig å forstå punktene 3.3.3 og 3.3.4 dit at departementet faktisk har foreslått å samle inn sensitive personopplysninger på individnivå. Dette vil være en innsamling og behandling av persondata som klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

Skrevet av Idun K. Bortne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**