Vefsn Venstres verbalforslag i budsjettbehandling 2009

Kommunestyremøte 17.12.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Effektivisering av møtevirksomhet
Vefsn kommune effektiviserer sin møtevirksomhet spesielt på leder og mellomledernivå. Effektivisering består av overgang fra heldagsmøter til halvdagsmøter og innføring av videokonferanser.

2. Musikkterapeut
Vefsn Kommunestyre ber rådmann å få utredet mulighetene for opprettelse av musikkterapeutstilling fra august 2009. Stillingen kan benyttes i rehabiliteringsarbeidet ved sykehjemmene, Vefsn spes.ped. Senter samt tilpasset undervisning i skolen og vil være et viktig bidrag til å følge opp kommuneplanen for omsorg kap. Kultur og helse.

3. Kulturfond
Vefsn Kommune oppretter et kulturfond. 5 % av kommunens overskudd avsettes årlig.

4. Unge mindreårige flyktninger
Flyktningekontoret i sammenarbeid med kulturskolen og idrettslag skal være en aktiv pådriver for å integrere flykningebarn i sosiale aktiviteter.

5. Mosjøen Kulturhus
Vefsn Kommunestyre ber rådmann starte prosjektering av utbygging av Mosjøen Kulturhus. Prosjektet ønskes innarbeidet i Økonomiplan 2012-2015.

Penger

Foto: hl

6.Kippermoen skole
Udisponerte midler i forhold til budsjett ved bygging av Kippermoen skole disponeres til støyreduserende tiltak og kjøp av læremidler. Resterende beløp avsettes på fond for senere investeringer ved Kippermoen ungdomsskole.

7. Kippermoen idrettshall
Det avsettes investeringsmidler til nytt utstyr ved Kippermoen idrettshall.

8.Kinoplassen
Vefsn Kommune regulerer kinoplassen til friområde/parkanlegg. Nordland Fylkeskommune inviteres til å delfinansiere prosjektet.

9.Helgelandsstipendiat
Vefsn Kommune utarbeider i samarbeid med kommunene på Helgeland kriterier for opprettelsen av et Helgelandsstipendiat innen billedkunst. Kjøp/leie av kunstnerbolig/atelier sees i sammenheng med dette prosjektet.

Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**