Skal vi miste statlige midler til kollektivtrafikken i Bergen?

Venstre har i flere år utfordret fylkestinget til å bruke mer midler og finne flere tiltak for å bedre kollektivtilbudet i Hordaland, og da særlig i Bergensområdet. I mange år manglet man både konkrete tiltak, langsiktige planer og økonomiske midler. Nå mangler i første rekke de økonomiske midlene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I år får fylkeskommunen 35 millioner kroner fra staten til kollektivtiltak i Bergensområdet. Til neste år fordobles disse midlene, men økningen skal i samsvar med Stortingsvedtak i forbindelse med klimameldingen gå til byer som iverksetter tiltak for å styrke kollektivtrafikken på bekostning av biltrafikken. Det innebærer at dersom Hordaland skal få del i disse midlene, forutsetter det at fylkestinget er villig til å prioritere nødvendige tiltak for kollektivtrafikken.

Flertallet i fylkestinget, KrF, Høyre og FrP har så langt ikke avslørt noen vilje til å iverksette slike tiltak som er nødvendige for at Hordaland skal få sin rettmessige del av økningen. Dette til tross for at ambisjonsnivået for Hordaland bør være minst en dobling i forhold til bevilgningen for 2008. Det er ille om flertallets manglende vilje skal føre til at de statlige midlene alene går til de øvrige storbyene.

Venstre har i sitt budsjettforslag til fylkestinget lagt inn 35 millioner i økte belønningsmidler. Dette kan vi etter vår oppfatning trygt gjøre fordi vi går inn for tiltak som køprising og investering i tiltak som skal bedre bussenes mulighet til å komme fram i trafikken. Dernest går vi også inn for at man skal sikre flere bussavganger og en fortsettelse av takstfrysen, som har vart siden 2003. Pris og hyppige avganger er grunnleggende virkemidler for å fortsette den gode trenden med økende passasjertall på bussene.

Kollektivtrafikken i Bergen trenger kraftige forbedringer. Det er i seg selv en god nok grunn for å innføre nødvendige tiltak. Når man gjennom en avtale med staten vil kunne sikre mange titalls statlige millioner hvert år, gjør dette det avgjørende at fylkestinget har den nødvendige viljen til å prioritere kollektivtrafikk. Flertallet har så langt vist manglende vilje til dette.

Flertallspartiene har i sitt budsjettforslag ikke lagt inn ytterligere midler til kollektivtrafikk. De har ikke gått mot fylkesrådmannens forslag om å heve takstene for reiser med buss og båt. Dette er dårlig signal til staten i forhold til å få mer av belønningsmidlene til kollektivtrafikken. Men like viktig er det at flertallet ikke på noe tidspunkt har tilkjennegitt vilje til å iverksette tiltak som vil kunne gi grunnlag for økte midler, og dermed et bedre tilbud. Det er mulig man ikke kan vente bedre av FrP. Men Høyre, og i alle fall KrF burde man forvente hadde en mer offensiv holdning.

Harald Hove,
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**