Budsjettinnlegg fylkestinget

Venstres budsjettinnlegg til fylkestinget ved gruppeleder Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Statsbudsjettet ble lagt fram 6 oktober. Siden budsjettet ble lagt fram, har virkeligheten endret seg mye, -la meg likevel minne om følgende: 2 av 3 løfter fra Soria Moria erklæringa ikke er oppfylt og jeg har med lista hvis det er noen som skulle trekke dette i tvil!
De rødgrønne har ufattelig mye penger til disp: faktisk ca 200 milliarder mer enn Bondevik 2 i 2005 – altså 200 milliarder mer av et budsjett på 848 milliarder.
De politiske prestasjonene må ses i forhold til dette.
Det tar jo et helt år å lage et så omfattende dokument — det bør fylkesrådet merke seg, jfr kritikken om at opposisjonen ikke klarte å legge frem et alternativt budsjett på 2 uker — selv om fylkeskommunens budsjett er mye mindre omfattende og det framgår i saksdokumentene at budsjettprosessen i Hedmark fylkeskommune tar 3 måneder.
Regjeringen har brukt 4%-en fullt ut i 3 av 4 år i en periode med høykonjunktur.
Vi burde heller bruke mer i nedgangstider og mindre når det er høykonjunktur.
Sprengt kapasiteten i økonomien — noe mindre utslag pga import av arbeidskraft og Norge har bak seg en eventyrlig vekst i økonomien pga rekordhøye oljepriser kombinert med billig import fra Kina.
Fakta – Fra 510 milliarder til 676 milliarder i skatt og avgift- det vil si ufattelige 166 milliarder mer å bruke i budsjettet!
Avkastningen fra statens pensjonsfond, utlandet, bedre kjent som oljefondet – Avkastningen økt fra 60 milliarder i 2005 til 92 milliarder i 2008 – noe som er 4 % av 2.300 mrd (oljefondet, utland)
Løftene i Soria Moria
Samferdsel
* Mer til vei (Nei)
* Mer til jernbane (Ja)
* Fraktutjevning for drivstoff (Nei)
* Halvpris på kollektivreiser for unge og studenter (Nei)
Helse
* Mer til sykehus (Ja)
* Mer til psykiatri (Ja)
* Skjevfordeling rettes opp raskere (Ja)
* 10000 nye årsverk i pleie og omsorg (Ja)
Barn/familie
* Full barnehagedekning (Nei)
* Makspris 1750 kroner (Nei)
* Fem nye permisjonsuker for far (Nei)
* Omlegging av kontantstøtten (Nei)
Skole/utdanning
* Flere lærere (Nei)
* 28 skoletimer i uka i grunnskolen (Nei)
* Gratis læremidler i videregående (Ja)
* Gjeninnføre heltidsstudenten (Nei)
Andre
* Tre prosent av BNP til forskning (Nei)
* En prosent av BNI til bistand (Ja)
* Samme nettleie over hele landet (Nei)
* Eget kraftregime for industrien (Nei)

Lønns- og kostnadsøkninger har vært så sterke at mange rådmenn og fylkesdirektører har gått med rynker i panna i hele høst.
Nettovirkningen av de nominelle økningene er slik at mange offentlige virksomheter har måtte kutte sin aktivitet, som Høgskolen Hedmark og mange virksomheter melder som om opptil 9,5 % økning i lønns-og pensjonskostnader.
Alle — også offentlig virksomheter lever av nettoen — ikke bruttoøkninger i budsjettene
Venstre vil bemerke at det hjelper lite at veksten har vært 50 %. høyere i denne perioden enn i forrige periode.
Selv om veksten til kommuner/fylkeskommuner i denne perioden vil bli 28,6 mrd. kroner, så vil kostnadsveksten bli på over 32 mrd. kroner.
Det er derfor ikke til å undre seg over at mange kommuner nå gjennomfører budsjettkutt.
Lønnsvekst og pensjonspremier utgjør en stor andel av kostnadsveksten
Venstres alternative statsbudsjett prioritererer 28 mill kr mer til fylkeskommunene enn Regjeringens forslag.
Venstre støtter Regjeringens løfte i Soria Moria-erklæringen om å innføre en ordning med ungdomskort på all offentlig kollektivtransport som innebærer 50 pst. rabatt på prisene og beklager at Regjeringen ikke innfrir sine egne løfter. Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å innføre ordningen som medfører en økt bevilgning til fylkeskommunene med 28 mill. kroner.
helseforetakene det samme: får 6,5 mrd ekstra, men 3,9 går til økte pensjonskostnader!
Sentralbanksjefen uttrykte stor bekymring for manglende effektivisering og omstilling i offentlig sektor i høring med Finanskomiteen i Stortinget 22.mai 2008. Det er et betydelig effektiviseringspotensial innenfor kommunal sektor. 1 pst effektvisering innenfor kommunal sektor vil frigjøre 3,0 mrd kroner, hvilket tilsier at det er mye å hente på organisatoriske og strukturmessige grep.
Så til det alternative budsjettet fra H, V, Krf og Pp konkret:
Venstre ønsker å øke inntektssida i budsjettet ved å :
1. Avvikle parlamentarismen – dette frigir lønnsmidler fra alle fylkesrådene og noe av midlene til opposjonen — 5,75 mill
2. Hfk har ifølge KOSTRA-tallene uforholdsmessige store adm utgifter – ca 4 mill kutt i året i 4 år for å komme ned på landsgjennomsnittet
3. Foreslår et prøveprosjekt hvor tannhelsetjenesten overføres til kommunene
4. Avvikling av regionrådene. Reg rådene henger i løse lufta og utgjør et ekstra politisk nivå som er unødvendig og har ingen vedtaksmyndighet — frigir 4 mill
5. Fjerne partnerskapsmidler — innsparing: 934.000
Hvis disse prosjektene er viktige, kan de evt finansieres med vanlige midler
Dette gir en innsparing på 45 mill som vi vil disponere slik:
1. Nytt fjøs og ridehall på Storsteigen – 20 mill
2. Gjeninnføre gratis skoleskyss til friskoler
3. Økt stilling til helsesøstertjenste i de vgs — 3,9 mill
4. Kultur
Vinteråpne museer — kostnad: 2 55 mill
Alt 2 bare NØ-museet fro 250.000
Åker gård — støtter fylkesrådets forslag om 2 mill til utv
5. Kvalitet i skolen — 10,1 mill
Mål: heve kvaliteten både i grunnskolen og den videregående skole
Hvordan?
-Etablere et institutt som behandler søknader om prosjekter som kan øke kvaliteten i skolen. Formelle krav som gjør at vi må etablere et eget prosjektkontor — ellers burde det ligget hos utdanningssjefen i Hfk. Vi anser dette prosjektet å ha reg betydning som tilfredsstiller kravene til såkalte 551 midler med en 3-årig prosjektfase som evt videreføres med ordinære midler av Hfk.
-Inneholder også en ordning med et utdanningsstipend for elever i vgs som har utmerket seg spesielt og kan søke om midler til studere — maks 100.000 pr elev til maks 10 elever. Gir et sterkt signal om at utd er viktig og at det lov å være best på skolen også utenfor idrettsanleggene.
-Sommerskole hvor alle kan søke – tilbud også til elever i grunnskolen
-Utvikle en kvalitetsportal tilsvarende Oslo kommune sin løsning hvor elever, foreldre og andre interesserte kan få innsikt i skoleresultater — byrådet i Oslo har sagt seg villing til å hjelpe til med å etablere en slik portal for vgs – det bevilges 4 mill som bidrar til at portalen er operativ fra skoleåret 2010/11
– videre/etterutdanning av lærere som finansieres av kommunale næringsfond: 3 mill
– videreutdanning av rektorer med 30 studiepoeng som alle rektorer i Hedmark bør ha fullført innen 5 år
– klasseledelseskurs basert på Oslomodellen
6.Samferdsel
Utrede togtrikk mellom Hamar og Elverum med skyttelbusser som sørger for interntrsp i begge byene
Vil ha regional betydning og kan finansieres med reg utviklingsmidler
Omgjøre Eidsivafondet til et veifond
Økt satsning på gsv
Bedre busskur/holdeplasser — mer komfort

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**