Velkommen til fylkesårsmøtet i Grimstad 6. og 7. februar

Innkalling til felles fylkesårsmøte i Aust-Agder og Vest-Agder Venstre
Fylkesstyret innkaller med dette til årsmøte i Aust-Agder Venstre. Årsmøtet er for det meste et felles arrangement med Vest-Agder Venstre og finner sted på Rica Hotell Grimstad i Grimstad fra fredag 6. februar kl. 18 til lørdag 7. februar ca. kl. 15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Aust-Agder Venstre
Grimstad, 6. januar 2009

Til lokallagene

Det meste av møtet er felles mellom de to fylkeslagene — her vil det bli innledninger om politikk og stortingsvalgkamp, med en eller flere gjester fra Venstre sentralt som innleder(e). Videre foreslår fylkesstyrene at en på det felles årsmøtet diskuterer sammenslåing av de to fylkeslagene til ett Agder Venstre fra og med 2010. En egen arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til hvordan en prosess med sikte på sammenslåing kan starte opp etter årsmøtet i 2009 og eventuelt fullføres i 2010. Arbeidsgruppa foreslår også enkelte tiltak for bedre samarbeid mellom fylkeslagene fram mot stortingsvalget i 2009.

I en egen bolk på lørdag vil de formelle årsmøtesakene bli behandlet i separate fylkesårsmøter. Dette er saklista for Aust-Agder Venstre for denne delen av årsmøtet:
1) Valg av møteleder, referent, fullmaktsnemnd og to personer til å underskrive protokollen
2) Årsmelding for Aust-Agder Venstre
3) Orientering om arbeidet i fylkestingsgruppa
4) Regnskap for Aust-Agder Venstre i 2008
5) Valg av
– fylkesleder (som har bedt om avløsning — styret er ellers valgt til 2010)
– revisorer
– utsendinger til Venstres landsmøte i Stavanger i 24.-26. april
– av valgkomite for 2010 og 2011
6) Forslag om starte prosess med sikte på sammenslåing av fylkeslagene til ett Agder Venstre fra og med 2010 (innstilling fra arbeidsgruppe).

Andre faste årsmøtesaker, som politiske uttalelser og forslaget til stortingsvalgprogram, behandles i fellesmøtet med Vest-Agder Venstre.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være fylkesstyret i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag til politiske uttalelser kan fremmes fram til møtestart på fredag, men vi henstiller til medlemmene om å sende inn forslag senest en uke før møtet. Fylkesstyrene vil legge fram forslag til uttalelse om sammenslåing av Agder-fylkene og en om vern av Skagerrak.

Sakspapirer vil bli sendt lokallagene og delegatene direkte når fylkesstyrene har fått beskjed om hvem som er valgt som utsendinger. All utsending av sakspapirer skjer i e-post, vi må derfor få e-postadresse til utsendingene.

Antall utsendinger fra lokallagene skjer etter samme regler som nominasjonsmøtet og antall utsendinger er det samme (med mindre medlemstallet har passert 25 eller 50 betalende medlemmer dette møtet.) I tillegg møter fylkesstyret, inkludert UVs og NVKs representant, som delegater på årsmøtet. Videre kan Unge Venstre og Venstrekvinnelaget møte med en representant for hvert lokallag de har i fylket.

Prisen pr. deltaker er kr 915 inkludert alle måltider og overnatting ved overnatting i dobbeltrom. Ved overnatting i enkeltrom kr. 1195. For deltakere som ikke overnatter, men ellers deltar er prisen kr 884. Med andre ord; merkostnaden ved å overnatte er svært lav.

Pga reservasjonen på hotellet må vi ha beskjed om antall deltakere, hvem som skal overnatte (evt i dobbeltrom med hvem) snarest og senest tirsdag 20. januar.

Lag som har spesielt svak økonomi kan søke om å få dekket deler av deltakeravgiften.

Det var alle formalia — først og fremst handler dette om en inspirerende samling som kan gi en pangstart på en valgkamp som bør kunne gi to stortingsrepresentanter fra Agder!

Vennlig hilsen
Aust-Agder Venstre

Hans Antonsen (s)
fylkesleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**