Følg opp personvernkommisjonens innstilling

I dag la personvernkommisjonen fram sin innstilling. Venstre foreslo allerede i 2006 å opprette en slik kommisjon og støtter forslagene i innstillingen. Venstre er opptatt av at forslagene nå følges opp med politisk handling fra regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trine Skei Grande forventer at regjeringen følger opp personvernkommisjonens innstilling

Trine Skei Grande forventer at regjeringen følger opp personvernkommisjonens innstilling
Foto: Rune Kongsro

– Venstre foreslo for snart tre år siden å opprette en personvernkommisjon, og vi er derfor glade for at vi endelig har fått en rapport som gjennomgår status og utfordringer for personvernet og som foreslår konkrete tiltak, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande. — Nå blir det viktig at forslagene følges opp med konkrete tiltak, fortsetter Skei Grande.

Det er særlig positivt at personvernkommisjonen foreslår en grunnlovsfesting av personvernet i en tid hvor ny teknologi gir muligheter for økt overvåkning av borgere.

– I dag har personvernet ikke den rettslige tyngden som det fortjener, sier Trine Skei Grande, og viser til at Venstre for bare noen måneder siden fremmet et grunnlovsforslag om respekt for privatliv og hjem og beskyttelse av personopplysninger.

Venstre ser også med stor interesse at personvernkommisjonen foreslår avgifter på kameraovervåking i det offentlige rom, at personvernulempene skal utredes ved introduksjon av ny teknologi og at Datatilsynet bør regionaliseres.

 Venstre mener datalagringsdirektivet er en trussel mot personvernet

Venstre mener datalagringsdirektivet er en trussel mot personvernet
Foto: Microsoft

Personvernkommisjonen har også diskutert datalagringsdirektivet og Venstre er fornøyd med at kommisjonen ikke anbefaler at direktivet innføres i Norge uten at behovet for utvidet lagring er bedre dokumentert. Venstre har ved flere anledninger frarådet en implementering fordi direktivet er personvernfiendtlig, markedsfiendtlig, unødvendig og alt for inngripende.

Venstre er også glade for at personvernkommisjonen har gått grundig inn i flere områder hvor personvernet er særlig truet, som helse og samferdsel.

– Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om personvern knyttet til samferdsel og helse, nettopp fordi vi ser at dette er områder hvor personvernet kontinuerlig blir truet, sier Skei Grande.

Samtlige av Venstres forslag har blitt stemt ned i Stortinget.

– Vi håper at denne rapporten vil styrke bevisstheten om personvern, og øke personvernets status, sier Grande.

Venstre håper også kommisjonens rapport bidrar til at flere blir oppmerksomme på at personvernet stadig presses — på stadig flere områder.

– Vi ber regjeringen følge opp de konkrete forslagene i rapporten og kommer til å fremme flere personvernforslag hvis den politiske handlekraften svikter hos regjeringen og andre partier, sier Skei Grande.

– Venstre er fortsatt personvernpartiet, forsikrer nestlederen.

Venstre har foreslått følgende personvernforslag i Stortinget i denne perioden:
1. Personvernkommisjon
2. Gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren
3. Overføring av tilsynsmyndighet for kameraovervåking til kommunene
4. Helseregistre og personvern
5. Helseforsikringer og personvern
6. Forslag om Datalagringsdirektivet (2006/24/EF)

Du kan lese hele personvernkommisjonens innstilling her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**