Planutvalget sa nei til øking av arealgrensen

Onsdag denne uken behandlet planutvalget i Stokke høringen om ny kjøpesenterplan i fylket. Etter Venstres syn er forslaget til regional plan for handel og sentrumsutvikling svært viktig for å ivareta de etablerte sentrumsfunksjonene i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette er spesielt viktig sett opp mot miljøaspektet som redusert bilbruk og mulighet for økt kollektivtransport. Analyser som rapporten legger fram ved etablering og utbygging av nye handelssentre utenfor de allerede etablerte områdene, viser en skremmende effekt på etablerte senterområder, som f.eks. Stokke. Den lekkasje man vil få av handlende til nye senterområder er

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

svært uheldig både for det dagens by og senterområder i fylket, men også sett opp mot den økte biltrafikken dette vil føre med seg. Det er derfor svært bra og riktig at kommuneplanens arealdel fastsetter sentrumssoner og andre områder for handel.

I rådmannens forslag til vedtak var det åpnet for at arealgrensen for handelsetablering utenfor sentrumsområder økes fra 1.000 kvm til 3.000 kvm. Ved behandling fremmet leder av utvalget, Kåre Pettersen (V) forslag om å stryke punktet, og ved votering gikk planutvalget inn for dette mot FrP og Hs stemmer.

Venstre mener en økning i arealgrensene ville kunne føre til uønsket "minisenter" etablering som ikke er heldig for kommunen som helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**