Årsmøteuttalelse fra Kongsvinger Venstre

Honnør til kommunen for en åpen og bred prosess i arbeidet med ny kommuneplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kongsvinger — nytt liv i byen
Kongsvinger Venstre vil gi honnør til kommunen for en åpen og bredt anlagt kommuneplanprosess. Kongsvinger bør framstå som en tolerant, levende og kraftfull småby. Samtidig skal det være mulig å leve det gode livet i grendene.

Sentrum må bli mer bymessig og attraktiv utseendemessig, og det bør åpnes for mer boligbygging i sentrum. Det er viktig å stimulere til å etablere ny og bevare eksisterende næringsvirksomhet. Klarer vi det, blir det flere innbyggere og mer liv og røre!

Vi tror det er mulig å videreføre et to-delt sentrum, men sentrum nord bør begrenses til å strekke seg t.o.m. Gjemselund.
Nord og sør må knyttes sammen på en bedre måte ved ei gangbru mellom stasjonsområdet/Norsenga og Sentrum Nord. Dette vil bedre atkomsten til kollektivtrafikken på stasjonsområdet og til nye idrettsanlegg og den videregående skolen på nordsiden.
Det bør bygges en tidsmessig kollektivterminal på stasjonsområdet.

Vi ser positivt på kommunens engasjement i Kongsvinger Park og har tro på at et partnerskap mellom private og kommunen kan gi resultater som kommunen ikke ville klart å få til alene.

Det bør vurderes å legge jernbanen og Rv 2 i tunnel fra Dunderdalen fram til stasjonsområdet, noe som frigjør areal til utbygging mellom Glommengata og elva.

Vi undrer også på om tømmer—omlastingsområdet må ligge der det ligger i dag. Ved å flytte dette ut av selve byen, blir det ledig store fine områder for boliger og friområder (jfr. flytting av containerhavna i Oslo).

Brugata og Storgata bør bli bygater med begrenset framkommelighet for biler.
Glommengata, byens gamle storhet, men nåtidens stebarn, trenger opprustning i samspill med gårdeierne.

Vi trenger hyppige og raske tog og utvidet busstilbud internt i byen, særlig på kveldstid og i helgene.

Riksvei 210: det er et mål å redusere trafikken i de sentrale bygatene, men også helst å skjerme Øvrebyen for gjennomgangstrafikk. Det optimale ville være å legge trafikken vest og nord for festningen. Hvis ikke det er mulig, bør man vurdere en enklere løsning for Eidems gate.

13.01.09
Årsmøtet i Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**