Råd for døve ører

Planutvalget i Stokke hadde i fjor til behandling en klagesak om fradeling av en landbrukseiendom i et LNF-område (landbruk, natur og friluftsformål) sone A i kommuneplanens arealdel.
Flertallet i utvalget var positive men ba om faglige råd. Disse fikk utvalget til møtet nå i januar, men hjalp det mye….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gård

Foto: Microsoft

Eiendommen det gjaldt var en uregulert landbrukseiendom, der fradeling til
boligformål ikke er tillatt. Søknaden som ble behandlet gjaldt fradeling av parsell til boligformål.

Administrasjonen i Stokke avslo den opprinnelige søknaden. Søker klaget vedtaket inn, og i mai i fjor ble klagen behandlet av planutvalget. Da vedtok et flertall bestående av FrP, H og KrF seg positivt til fordel for klager, men ville utsette endelig avgjørelse til saken hadde vært til uttalelse hos berørte faginstanser.

21. januar i år var saken på nytt til behandling i planutvalget, som følge av at rådene fra både fylkeslandbruksstyret og Vestfold fylkeskommune var innhentet. Begge instansene stilte seg negativ til fradelingsplanene.

Men hva gjorde flertallet i planutvalget som hadde bedt om råd?

Jo, de så bort fra hele rådet og opprettholdt sin positive innstilling til fradeling. Det er da det er grunn til å spørre hva meningen med å be om råd var?

Et underlig og beklagelig vedtak ..

Kåre Pettersen
Leder av det faste utvalg for plansaker i Stokke

Saken er også omtalt i nettutgaven av Tønsbergs Blad på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**