Stortingsvalgprogrammet

Tilføyelser og endringsforslag på stortingsvalgprogrammet som kom inn på årets fylkesårsmøte finner dere her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Framlegg til endringer i stortingsvalgprogrammet:

40 forslag til stortingsvalgprogrammet som skal vedtas under landsmøtet i april kom inn under fylkesårsmøtet. Lokallagene står selv ansvarlig for at endringsforslagene(skulle det være flere og om noe er glemt) selv blir sendt til stortingsvalgprogram komiteen.

1 Side 6 linje 6: Stryke ordet "til" som står før "etterkommere".
2 Side 12 nytt punkt mellom linje 9 og 10: "utarbeide et nytt og velegna regelverk og skatteregime for vindkraft, hvor kommunen sikres både ressurser til saksbehandling, utredninger mv og kompensasjon fra utbygger(Naturressursskatt og komm. Avgift).
3 Side 13 linje 18: Få inn presiseringen fra forrige utkast — Utviding av territorialgrensen til 20 nautiske mil
4 Side 14 linje 25: Bytte ut stadsnemninga fra petroleumsteknologi til fiskeriterminologi
5 Side 16 linje 45, tilleggsforslag: Avskaffe tax- free ordningen for å hindre miljøskadelig konkurransevridning i internasjonal fly- og fergetransportens favør.
Subsidiært: Avskaffe tax- free ordningen for å hindre miljøskadelig konkurransevridning i internasjonal fly- og fergetransportens favør, og bruke de økte avgiftsinntektene til generell nedjustering av avgiftsnivået på alkohol og tobakk innenlands.
6 Side 20 en tilføyelse: prioriotere bygging av gang og sykkelveier
7 Side 18 linje 37 tilleggsforslag: Fra 2012 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi.
8 Side 20: Ta ut linje 12 t.o.m. 18 samt linje 35 til 37
9 Side 20 linje 28 nytt punkt: Innføre en ekstra avgift for overvåking på offentlige steder, for å sikre at overvåkeren skal betale for krenking av andres personvern.
10 Side 22 nytt strekpunkt: At alle videregående skoler skal tilby sosialpedagogisk rettledelse.
11 Linje 37- Stryke punktet om karakterer i barneskolen.
12 Side 23 nytt strekpunkt: For å sikre godt kvalifiserte søkere til læreryrket, må lønnsnivået for lærere heves.
13 Side 23 nest siste strekpunkt: Manglende forklaring på hvordan innføre systematisk systematisk evaluering.
14 Side 24 linje 31, endringsforslag: "halvere arbeidsgiveravgift for lærlinger" endres til: " fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger".
15 Side 25 linje 2 Tilleggsforslag: "Det må sikres stipendordninger som kan dekke skolepenger for elever fra familier med lav inntekt".
16 Side 28 linje 26 nytt punkt: Øke stipendandelen av studiefinansieringen og skape ordning som sikrer økonomien til studenter som blir langtidssyke.
17 Side 29 linje 33- 37 stryke: Punkt om forenklet aksjelov og punkt om å redusere rapporteringsbyrden/plikten.
18 Side 29 linje 37 tilleggsforslag: "Frita ansatte nr 2. For arbeidsgiveravgiften første året.
19 Side 29 linje 40 tilleggsforslag: "styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift gjennom å øke den skattefrie rabatten".
20 Side 33 linje 35- 36 endringsforslag: "Ha en samlet gjennomgang av råfiskloven og ordningen med statlig styrt leveringsplikt." Endres til: "Ha en samlet gjennomgang av råfiskloven, deltakerloven og ordningen med statlig styrt leveringsplikt."
21 Side 35 linje 48 endringsforslag: Endre ordet "økt" til "fri", slik at det blir stående "legge til rette for fri konkurranse innenfor meierisektoren.
22 Side 36 linje 15- 18 endres fra: "Tillatte produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne internett- sider, slik at vinmonopolet i dag har adgang til" TIL : "Tillatte lokale produsenter av alle typer alkohol- holdige drikker å selge disse direkte til publikum, arrangere omvisninger og dele ut smaksprøver samt markedsføre dette tilbudet. Det bør bli enklere å få tillatelse til småskalaproduksjon av alkoholholdig drikke".
23 Side 38 linje 24Endringsforslag: "For Venstre er ikke skattelette et mål i seg selv, men det er viktig". Endres til: "Venstre mener at den enkelte bør få beholde en større del av sin egen arbeidsinntekt. Det er også viktig".
24 Side 46 nytt punkt: Satse på kompetanseheving innenfor fagområdet aldring og helse for utviklingshemmede og videreutvikle tilbudet om verdig dagaktivisering. Punkt om rus: Alkoholen vekk fra butikkhyllene.
25 Side 48 linje 27, nytt punkt: Innføre rett til fradrag for tap og skattlegging av gevinst ved salg av egen bolig på lik linje med andre investeringer, for å dempe konsekvensene for de som taper stort i boligmarkedet".
26 Side 52, stryke punkt på linje 36 og 37.
27 Kapittel 12: Juryordningen skal bestå.
28 Side 53 linje 10: fri innvandring byttes ut med: "regulert innvandring etter den kapasiteten som det norske samfunnet til ei kvar tid har til å integrere innvandrere.
29 Side 61 linje 14 til 26 endres til: I et liberalt samfunn har alle rett til å tru på det dei vil. Samstundes er det ingen ting i vegen for at det eksisterer ei statskyrkje og ein kristen formålsparagraf i skolen, ettersom ein har denne religionsfridomen. Venstre vil framleis ha ei statskyrkje. Venstre meiner at det er viktig å ta vare på den norske kulturarva og vil ha ein skule bygd på tradisjonelle norske verdier knytt til humanismeog luthersk protestantisk kristendom.
30 Side 62 linje 26: Etter "eller mer" legges til: "for vold eller voldtektsforbrytelser.
31 Side 63 stryke linje 33.
32 Side 67 nye punkt: Folkedans som kulturtradisjon er truet da det blir utdannet for få instruktører. Økt tilskudd til organisasjoner som ivaretar folkedanstradisjonen.
33 Side 70 linje 2 tillegg: jamnstille finansieringsordningen for idrettsanlegg og kulturbygg.
34 Side 70 linje 19 tilleggspunkt: Det frivillige arbeidet i den norske kirke må sikres samme rammevilkår som andre trossamfunn.
35 Side 72 linje 22- 23 Endringsforslag: "Venstre vil bevare NRK som en sterk, reklamefri allmennkringkaster. Dette forutsetter at finansieringen av NRK er tilfredsstillende" endres til: "Venstre vil at NRK skal fokusere på de grunnleggende oppgavene til en allmennkringkaster og hovedsakelig være et alternativ til de kommersielle kanalene. Store kommersielle produksjoner og sendinger i NRK bør i hovedsak reklamefinansieres".
36 Side 74 Stryke linje 34- 36: Ratifisere FNs tilleggsprotokoll til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som gjør det mulig for enkeltindivider å stille staten til ansvar for brudd på disse rettighetene".
37 Side 76 linjene 9 til og med 19 erstattes med: Fram til en eventuell avstemning om Norge skal gå i forhandlinger om medlemskap i EU, vil Venstre videreutvikle tilknytningen til EU gjennom EØS avtalen.
38 Side 76 linje 44- 45 og 77 side 1- 21 endrest til: Verda er større enn europa. Derfor er det viktig å satse på samarbeid i FN og globale organisasjoner som WTO i staden for et avgrensa regionalt samarbeid med EU og Nordisk Råd. Dermed er ikkje eit norsk medlemskap i EU eit eigna verktøy for å få til dette. Venstre seier nei til norsk medlemskap i EU.
39 Side 77 endre linje 33- 34: "handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land må reduseres" endres til " Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land må fjernes".
40 Side 80 linje 33 tillegg: Ett års samfunnstjeneste for alle, militær verneplikt kan inngå som en del av dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**