Fylkesårsmøtet 09- Dissenser

Fylkesårsmøtet sa sin mening om de 7 dissensene i programkomiteen for stortingsperioden 2009- 13. Den første dissensen handlet om hvorvidt karakterer skal innføres på slutten av barneskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Karakterer i barneskolen.
Fylkesårsmøtet gikk imot stortingsvalgprogrammet sin innstilling om å innføre karakterer på de siste trinnene i barneskolen og støttet mindretallet sin dissens om å ikke innføre karakterer i barneskolen.

2. Rusomsorg.
Årsmøtet støtter flertallet. Denne dissensen handlet om å stryke de tre siste punktene i kapittelet om rusomsorg side 45 og 46 i utkastet, dissensen falt.

3. Fri innvandring.
Om temaet innvandring gikk dissensen inn for å- “Ønske et langsiktig mål om fri innvandring.
Dissensen falt.

4. Romavlytting.
UV ønsker å fjerne åpningen i dagens regelverk som åpner for bruk av romavlytting. Dissensen falt, regelverket er ønsket fra M&R Venstre.

5. Kommunereform.
Årsmøtet etterkom dissensen sitt ønske om å ønske mest mulig frivillighet fra kommunene i spørsmålet om kommunesammenslåinger.

6. EU.
Programkomiteen ser det som ønskelig at Norge søker et EU- medlemskap med dissens.
Årsmøtet vedtok: “Fram til en eventuell avstemning om Norge skal gå i forhandlinger om
medlemskap i EU, vil Venstre videreutvikle tilknytningen til EU gjennom
EØS-avtalen.”

7. Forsvaret.
Her var det flere dissenser, alle falt. Dissensene gikk ut på å fjerne verneplikt og at verneplikten bør gjøres sovende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**