Årsmelding Aust-Agder Venstre 2008

Fylkesårsmøtet vedtok enstemmg denne årsmeldinga:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


(arbeidsåret fra årsmøte 2008 til årsmøte 2009)

Hans Antonsen i debatt

Foto: Jan Kløvstad

Årsmøte 2008
Årsmøte ble avholdt lørdag 9. februar 2008 på Færsnes Gjestegård i Vegårdshei. 42 utsendinger deltok — og årsmøtet var dermed større enn på mange år. Anne Solsvik hadde en innledning om sosialpolitikk Alvhild Hedstein holdt et foredrag om hvordan løse klimaproblemene lokalt. Følgende uttalelser ble vedtatt:
· Aust-Agder Venstre krever bedre vilkår for bevaring av kulturverdier
· Venstre sier nei til oljeleting utenfor Kristiansand
· Venstre vil ha handlingsplaner mot vold i alle kommunene
· Samling om sikker og miljøvennleg transport
· Norge trenger et lærerløft

Hele referatet fra årsmøtet i 2008 finnes på www.venstre.no/agder/artikkel/11181

Styret
Fylkestyret ble valgt for på årsmøtet for perioden 2008-10 og består av følgende medlemmer:
Hans Antonsen, Grimstad (leder)
Jan Einar Henriksen, Risør (nestleder)
Odd Austarheim, Arendal (kasserer),
Eva Winge Hæstad, Lillesand (styremedlem)
Anne Midtlien, Grimstad (styremedlem)
Anne Marit Tørå, Arendal (NVK)
Olaf Engestøl, Iveland (UV, frem til oktober)
Jon Tingvold, Grimstad (UV, fra januar 2009)

Varamedlemmer:
1. vara: Jan Kløvstad, Arendal
2. vara: Signe Lyngroth, Froland
3. vara: Lars Thoresen, Arendal
4. vara: Helene Ø. Fredly, Bykle
5. vara: Tor Granerud, Tvedestrand

Øystein Haga og Marianne Sigurdson Lyngvi fra fylkestingsgruppa har deltatt i styremøtene når de har hatt anledning.

Arbeidet i styret
Styret har gjennom året hatt syv styremøter, de fleste av dem har vært avholdt på rådhuset i Grimstad. I tillegg er det i desember 2008 og januar 2009 avholdt to felles styremøter med Vest-Agder Venstre i Kristiansand. Her har tema vært planlegging av felles årsmøte og nærmere samarbeid mellom de to fylkeslagene. Det siste har resultert i årsmøteforslaget om å starte en prosess med sikte på etablering av et felles regionlag.

I styrearbeidet ellers har organisasjonsbygging med sikte på å ha en best mulig organisasjon klar til stortingsvalgkampen vært en hovedsak. Styret har drøftet en rekke profileringstiltak og en vervekampanje. Etter hvert er dette tatt med inn i arbeidet sammen med Vest-Agder Venstre om økt samarbeid mellom de to fylkeslagene. I en egen årsmøtesak er det foreslått at de to fylkesstyrene følger opp dette i fellesskap i 2009.

Andreas Koch har vært ansatt i stilling som fylkessekretær i en liten deltidsstilling fram til august, da Andreas ønsket å fratre. For å spare penger til stortingsvalgåret har fylkesstyret valgt å la stillingen stå ubesatt siden da.

Forholdet til lokallagene og medlemsutvikling
Styret har fordelt ansvar for å følge opp Venstre-arbeidet i kommunene. Generelt er bildet at lagene langs kysten har størst aktivitet. Enkelte lag har hatt mindre aktivitet gjennom 2008. Vi mangler fortsatt lag i Åmli, Vegårshei og Valle.

Medlemsutviklingen har vært positiv. Ved årsskiftet hadde Aust-Agder Venstre 206 betalende medlemmer, en framgang på 15 fra 2007. Den prosentvise veksten er over landsgjennomsnittet for Venstre.

Nominasjon til stortingsvalget

På årsmøtet ble denne nominasjonsnemnda valgt:
an Kløvstad, Arendal, leder
Torunn Haugen Jerstad, Lillesand
Hans Antonsen, Grimstad
Lilly Berland, Arendal
Olaf Engestøl representerte Unge Venstre til han ble foreslått som kandidat. Deretter møtte Olav Åsen Haugsgjerd.

Nominasjonsprosessen for stortingsvalget hadde som målsetting å løfte fram både den beste lista og hele partiets politikk. Videre bestemte nominasjonsnemnda at vi skulle ha som ambisjon å være landets åpneste fylkesparti, uansett parti.

Arbeidet fulgte dette mønsteret:
Nominasjonsnemnda sendte e-post til alle lokallag for videresending til alle medlemmer via lokallaga, pluss nyhetssak på www.venstre.no/austagder med oppfordring til lag, medlemmer og velgere om å foreslå navn i uprioritert rekkefølge.

Nemnda samla navna og sendte ut i alt 22 navn, samtidig som alle lokallag blei invitert til å sende folk til åpent møte i Arendal kultur- og rådhus med presentasjon av alle 22 kandidater. Mange av kandidatene kom og la fram sine og partiets tanker og ambisjoner om stortingsvalget, og de som ikke kunne møte blei presentert av lederen i nominasjonsnemnda.

Alle innlegg blei filma, og de som var lansert som toppkandidater fra ett eller flere hold fikk sine presentasjoner lagt ut på fylkestlagets heimeside, og på YouTube. Over 30 møtte fram.

Den aller første kandidatavstemninga på nett i Venstre blei arrangert på www.venstre.no/austagder, der over 700 stemte på enten Øystein Haga eller Anne Tørå Solsvik. Nettavstemminga ga så mange unike treff på nettsidene at telleapparatet løp løpsk, og siden har det vært et merkbart og varig løft i antall lesere på heimesidene i fylkeslaget og flere lokallag.

Nominasjonsnemnda sendte så ut prioritert listeforslag til lokallag, enkeltmedlemer, på heimesida og til pressa og undervegs i diskusjonene i lokallaga var det en ny runde der de to foreslåtte toppkandidatene Øystein Haga og Anne Tørå Solsvik presenterte sine visjoner og de frammøtte kunne spørre dem om synspunkt og arbeidsmåter.

Underveis i arbeidet var det solid pressedekning i NRK Sørlandet, Agderposten og flere lokalaviser, der både kandidatene og Venstres politikk kom fram. På det avsluttende nominasjonsmøtet var det solid frammøte, og også her god mediedekning.

Den endelige stortingsvalgslista ble slik:

1. Øystein Haga, Grimstad
2. Anne Solsvik, Arendal
3. Olaf Engestøl, Iveland
4. Maria Aspesæter, Risør
5. Petter Toldnæs, Lillesand
6. Mariane Sønju Hagestad, Birkenes
7. Kai Ove Sandåker, Gjerstad
8. Dega Abdi Aman, Arendal
9. Line Øvernes Mørch, Tvedestrand
10. Anne Mo Grimdalen, Grimstad

Aktiv satsing på Internett som informasjonskanal
Med Jan Kløvstad som ankermann har fylkeslaget satset tungt på bruk av Internett som viktigste informasjonskanal, både til egne medlemmer og allmennheten. Fra og med årsmøtet i 2008 og fram til 3. februar 2009 er det lagt ut 95 nyhetsmeldinger på www.venstre.no/austagder

Jan Kløvstad har sammen med Petter Toldnæs sørget for at Venstre har lokale websider i alle kommuner i Aust-Agder.

Trafikken på fylkeslagets nettsider har i perioder vært stor — særlig gjaldt det i perioden med mulighet til kandidatavstemning på sidene. I november var vårt lille fylke laget med størst nettrafikk i Venstre — foran store og webaktive fylkeslag som Oslo og Akershus.

Unge Venstre
Den 10. desember ble Grimstad Unge Venstre etablert, med utgangspunkt i et stort miljø på Dahlske videregående skole. Det førte også til en reorganisering av Aust-Agder Unge Venstre, der Jon Tingvold fra Grimstad nå har overtatt som leder.

Deltakelse i Venstre sentralt

Landsmøtet
Følgende var Aust-Agder Venstres utsendinger på landsmøtet 11.-13. april 2008 på Sundvolden:
Hans Antonsen, Grimstad
Lars Thoresen, Arendal
Leder Aust-Agder Unge Venstre Olaf Engestøl, Iveland
Anne Mo Grimdalen, Grimstad
Petter N. Toldnæs, Lillesand
Line Ø. Mørch, Tvedestrand

Aust-Agder-delegasjonen tok blant annet initiativ til at en uttalelse om framtidig jernbaneutbygging fikk et nasjonalt perspektiv og ikke bare fokus på Oslo/Akershus og de store byene.

Samlinger i Rikspolitisk nettverk (RPN)
Inntil fire aktuelle stortingskandidater og valgkampmedarbeidere fra hvert fylke har vært invitert til valgforberedende samlinger i regi av Venstres Hovedorganisasjon. Aust-Agder har deltatt med fire deltakere på de to første samlingene (Anne Solsvik, Arnt Gunnar Tønnessen, Lars Thoresen og Hans Antonsen) og tre på den siste i januar (Øystein Haga, Anne Solsvik og Hans Antonsen).

Mellom samlingene har VHO arrangert en mediekonkurranse med to klasser: Beste medieoppslag (nominert av VHOs sentrale informasjonsteam, avgjort av deltakerne på samlingene) og flest medieoppslag med RPN-deltakerne.

Aust-Agder vant konkurransen om beste medieoppslag i første runde (oppslag i Agderposten om åpen nominasjonsprosess) og konkurransen om flest oppslag i siste runde (270 saker i perioden oktober — januar, mer enn 100 flere enn nærmeste fylkeslag). Førsteplassene er premiert med 5.000 kroner hver — et godt bidrag til valgkampkassa.

Kommunalkonferansen
På Venstres kommunalkonferanse i oktober deltok også Jan Kløvstad, Tor Audun Danielsen, Kåre Bjørnerud, Anne Midtlien og Hans Antonsen.

Annen representasjon
Petter Toldnæs har deltatt på kurslederkurs for del to av Venstre-skolen.

Anne Midtlien er styremedlem i Norges Venstrekvinnelag.

Hans Antonsen har som fylkesleder representert Aust-Agder i Venstres landsstyre. Venstres landsstyremøte i juni var lagt til Kristiansand og Grimstad, med innlagt seiltur fra Lillesand til Grimstad.

Hans Antonsen har også vært medlem av den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen, som leverte NOU 1:2009 Individ og integritet i januar 2009.

Fylkesstyret i Aust-Agder Venstre, 3. februar 2009

Hans Antonsen (leder)
Jan Einar Henriksen Anne Midtlien Ewa Winge Hæstad

Odd Austarheim Anne Marit Tørå Jon Tingvold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**