Vern av matjord

Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere, heter det i Soria Moria-erklæringen. Disse verdiene er mange steder truet av omfattende omdisponering og høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs. en bit-for-bit-nedbygging, så også her i Sande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Natur

Foto: Luth

Bare 1/3 av jordbruksarealet, eller ca 1 prosent av arealet i Norge er egnet for matkornproduksjon på grunn av de begrensninger klima, topografi og jordkvalitet setter. Disse arealene har stor forsyningsmessig verdi og representerer en viktig nasjonal interesse.

All matjord i Sande er en del av denne ene svært verdifulle prosenten , som er velegnet for matkornproduksjon i tillegg til at den er velegnet for grønnsaksproduksjon.

Sande vil fronte seg som et "fyrtårn" i økologisk produksjon av mat. Dette er lite forenelig med Kommunedelplanen som ønsker å bruke store landbruksarealer på begge sider av jernbanen til boligområder, alternativt områder mot Dunihagen .

Daglig forsvinner et jordareal i Norge på størrelse med sju-åtte fotballbaner. Den nasjonale målsettingen er 50% nedgang i arealomdisponeringen innen 2010. Sande venstre vil jobbe aktivt for at dette målet skal nås.

Kommunene har ansvar for arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven og skal ivareta en rekke politiske hensyn, blant annet hensynet til jordvernet. Venstre vil kreve at kommunen er seg dette ansvaret bevisst, og aktivt søker etter andre løsninger enn å bygge ned fruktbar jord.

Man hører stadig uttrykt fra politisk hold at man skal legge til rette for næringsutvikling, og det er vel og bra , men vi må da få lov til å minne om at landbruk også er næring. I 2006 ble verdiskapningen av landbruket i Sande beregnet til 94.4 mill.kr, tillegg kommer ringvirkninger som sysselsetting i næringsmiddelindustri, transport og offentlig ansatte.

Jordvern handler om politisk bevissthet og handlingsvilje. Vi har 99% igjen av landet vårt som ikke er dyrka —her må det finnes muligheter både til å bo og til å drive næring.

Anne Helene Burdahl

Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**