Årsmøteuttalelse: Vern landets beste matjord!

Årsmøtet i Vestfold Venstre ønsket å sette fokuset på nedbyggingen av god dyrket mark da de vedtok en av sine politiske uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Privat golfbane Askvik

Foto: Tore Rykkel

Årsmøteuttalelsen som ble enstemmig vedtatt fikk følgende ordlyd:

Vern landets beste matjord!

Vestfold Venstre ønsker en aktiv jordvernpolitikk. Vestfold er et jordbruksfylke og dyrkbar mark skal i størst mulig grad brukes til landbruksformål.

Ved bruk av dyrket mark til bolig- og næringsformål, skal utnyttelsesgraden være høy. Den nasjonale målsettingen er 50 % nedgang i arealomdisponeringen innen 2010. Vestfold Venstre vil jobbe aktivt for at dette målet skal nås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**