Venstre ønsker en helhetlig kommuneplan

Dette er en unik mulighet til å tenke helhet, slik at sektorene blir sett på i en sammenheng og at hele, store og mangfoldige Halden blir ivaretatt, sa Venstres Geir Helge Sandsmark under møtet i Hovedutvalg for Nærings- og Miljøpolitikk tirsdag 10. februar. Her behandlet man høringsutkast til programmet for arbeide med samfunnsdelen til kommuneplanen. Venstre-politikeren fikk bare støtte fra øvrige opposisjonspolitikere til sine forslag. Les Geir Helges innlegg og tilleggsforslag til vedtaket her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Geir Helges innlegg:

Utvalgsleder.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Arkiv

Som i siste møte, er jeg glad for at Halden kommune endelig påbegynner arbeidet med en helhetlig kommuneplan. Dette er en unik mulighet til å tenke helhet slik at sektorene blir sett på i en sammenheng og at hele, store og mangfoldige Halden blir ivaretatt. Slik kan vi redusere risikoen for slike feilgrep vi blant annet har sett eksempel på ved forslaget om nedleggelse av Prestebakke skole.

Høringsforslaget nevner medvirkning og høringer. Dette er velkomment selv om jeg gjerne skulle sett dette mer konkretisert. Planprogrammet er, så vidt jeg kan se, basert på den gamle plan-og bygningsloven. Ifølge brev fra miljøverndepartementet datert 29.01.2009 skal planer utlagt til høring etter ikrafttredelse av ny lov 1. juli 2009 behandles etter den nye loven. Etter det programmet vi har til behandling, planlegges høringsdokumentet til september 2009 og skal følgelig være i tråd med ny lov. Disse punktene og tematiske innspill kan jeg imidlertid komme tilbake til som eget høringsinnspill, som forhåpentligvis kommer fram til utvalget for behandling. Jeg vil samtidig henstille til at Halden kommune snarest tar kontakt med Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune for å holde et felles oppstartmøte slik disse organene ber om i brev av henholdsvis 18. og 15. september 2008.

Med disse bemerkningene mener jeg at planprogrammet kan legges ut til høring med frist 15. april under forutsetning av at programmet oppdateres til å være i tråd med ny "lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)".

Med denne bakgrunn har jeg to tilleggsforslag til vedtaket.

Tilleggsforslag til vedtak (1): I forbindelse med høringen skal planbeskrivelsen oppdateres til å være i tråd med ny "lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)" med ikrafttredelse 1. juli 2009. Revidert planprogram legges fram sammen med samtlige høringsuttalelser som sak til Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikks møte i mai 2009.

Tilleggsforslag til vedtak (2): Hovedutvalget ber rådmannen om snarest å ta initiativ til et oppstartmøte med Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune slik det oppfordres til i brev fra Fylkesmannen datert 18.09.2008 og brev fra Østfold Fylkeskommune datert 15.09.2008.

Se også oppslag i Halden dagblad på nett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**