Passivt om personvern

Norske jurister sendte nylig inn en klage på den nye svenske overvåkingsloven til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Trine Skei Grande og Venstre vil ha regjeringen på banen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den svenske "FRA-loven" gir det statlige organet Försvarets Radioanstalt (FRA) fra 1. januar 2009 adgang til å overvåke all kabelbåret teletrafikk som krysser Sveriges grenser. Det reagerer ICJ-Norge på og har sendt inn en klage mot den svenske stat.

Venstre ber regjeringen sette i gang en informasjonskampanje om FRA-lovens konsekvenser for norske borgere og norsk næringsliv og utrede om det er grunnlag for å bringe saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

 Svenskene overvåker norsk datatrafikk.

Svenskene overvåker norsk datatrafikk.
Foto: Microsoft

– Den nye svenske overvåkingsloven er sjokkerende, og vil direkte berøre internettrafikken til og fra Norge. Norske borgere og norsk næringsliv kan bli overvåket, men det ser ikke ut til å bekymre den norske regjeringen, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande til ANB-NTB.

Venstre mener Regjeringen snarest må lansere tiltak mot svensk overvåking av norsk datatrafikk.

– Sp-leder Navarsete har gått høyt på banen om datalagringsdirektivet uten at jeg ser at det har skjedd noe. På Nei til EUs landsmøte gikk Navarsete kraftig ut mot datalagringsdirektivet. Hun pekte ut personvern som den neste store kampsaken for EU-motstandere. – Jeg vil ikke være med på å lage et overvåkingssamfunn, sa Navarsete til Aftenposten 14.11.2008.

Inngripende
Post- og teletilsynet og Datatilsynet har kartlagt omfanget av den svenske FRA-loven og hvordan den vil gripe inn i nordmenns internetthverdag. På Samferdseldepartementets nettsider står det: Til tross for utredningene som er foretatt av Post- og teletilsynet og Datatilsynet, er det fortsatt noen uavklarte spørsmål. Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil derfor følge opp saken videre og vil vurdere behovet for kontakt med svenske myndigheter.

 Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Frode Fjeldstad

– Dette er for passivt. Regjeringen må snarest ta kontakt med svenske myndigheter for å gi uttrykk for sin uro for norske borgeres rettsikkerhet og personvern i forbindelse med FRA-loven. En så omfattende overvåkning av norske borgeres kommunikasjon som det svenske systemet legger opp til er neppe forenelig med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens bestemmelse om at alle har rett til respekt for privatliv og korrespondanse, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande

– Det bør også vurderes om det skal kreves at servere med informasjon om norske tele- og internettkunder skal lagres i Norge, sier Skei Grande.

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

– De to rapportene bekrefter at norske borgeres elektroniske kommunikasjon kan registreres med hjemmel i den omstridte FRA-loven når e-post og mobiltelefonsamtaler krysser grensen. Elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet krysser i hovedsak grensen til Sverige, sier Skei Grande.

Svensk politi kritisk
Loven har fått massiv kritikk i Sverige, blant annet for å bryte med pressens behov for kildevern og retten til fortrolig kommunikasjon. Googles Peter Fleischer har sammenlignet loven med internettkontrollsystemer som finnes i Kina og Saudi-Arabia.

– Selv det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har vært usedvanlig kritiske til loven, som de betegner som "rettsusikker og helt fremmed for vår statsskikk", sier Trine Skei Grande.

Det er også blitt hevdet at loven kan være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, men en eventuell avklaring fra domstolen i Strasbourg kan ta lang tid. FRA-loven trer i kraft 1. januar 2009.

– Venstre har derfor krev at regjeringen gjennomfører tiltak i god tid før ikrafttredelse av loven. Det hjelper lite å si at man tar personvern på alvor med mindre man følger dette aktivt opp med konkrete tiltak, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**