Referat fra Årsmøtet

Notodden VENSTRE avholdt Årsmøte 20. januar. Arild Hovland (bilde) ble valgt til ny nestleder, mens Torgeir Fossli ble gjenvalgt som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Referat:
(Protokollen kan i sin helhet lastes ned herfra: http://www.fossli.info/venstre/venstre.html)

1. Konstituering
Årsmøtet ble satt med 8 medlemmer til stede.

2. Godkjenning av dagsorden
Innkalling ble sendt ut via e-post, sms og post. Ingen innsigelser ble meldt på møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder og referent
Forslag til møteleder: Torgeir Fossli
Forslag til referent: Daniel Heggelid-Rugaas
Ingen andre forslag, og begge ble valgt.

4. Årsmelding 2008
Årsmelding for 2008 ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5. Regnskap 2008
Regnskap for 2008 ble lagt frem av Torgeir Fossli og Jon Eivind Svagård.
Revisor Halvard Veseth har revidert og godkjent regnskapet.
Årsmøtet ble orientert om ny struktur for organisering regnskapspostene.
Årsmøtet diskuterte om hvorvidt kontoplanen skulle koordineres med Telemark Venstres.
Diskusjonen ble tatt til etterretning, og regnskapet for 2008 ble godkjent.

6. Vedtektsendring
Ingen vedtektsendringer hadde blitt mottatt innen fristen.

7. Innkomne saker
3 resolusjoner hadde blitt mottatt, alle fra Daniel Heggelid-Rugaas, og ble behandlet av årsmøtet.
Resolusjonene "Et EØS uten Island" og "En mer miljøvennlig bilpark" ble vedtatt enstemmig. Resolusjonene sendes til pressen og til Telemark Venstres årsmøte.

8. Fastsettelse av kontingent
Ingen forslag ble mottatt, og kontingenten forble uendret.

9. Budsjett 2009
Budsjettet for 2009 ble presentert av Torgeir Fossli. Årsmøtet diskuterte budsjettet.
Endelig budsjett for 2009 med vedtatte endringer ble vedtatt med et budsjettert overskudd på kroner 6 283.

10. Valg:
Innstillingen fra valgkomiteen i Notodden Venstre for 2007-2009 ble vedtatt enstemmig, og kandidatene ble valgt med akklamasjon under ett.

• Leder: Torgeir Fossli
• 5 styremedlemmer: nestleder: Arild Hovland

Arild Hovland

Foto: Bø V

økonomiansvarlig: Jon Eivind Svagård
3 medlemmer: Gunnbjørg Fisketjøn, Anette Dalen Pedersen og Jørund Cronblad Krosshus.

• 3 varamedlemmer: Ikke på valg
• Revisor: Halvard Veseth
• Valgkomité: Anne Mari Mork Sletta ble valgt valgkomite, og fikk mandat til å finne intill 2 personer som kan supplere henne i arbeidet. Supplering orienteres til styret i forkant av neste årsmøte i Notodden Venstre, som konstituerer disse i forkant.

• Valgkomité: Anne Mari Mork Sletta

• Diskusjon om Notodden Venstres rolle i Telemark Venstre, og en diskusjon om valgperioder. Årsmøtet konkluderte med at valgperioder tas opp til diskusjon på neste årsmøte i forbindelse med vedtektsendringer.
Årsmøtet hadde en diskusjon vedr. organisering av lokallagets arbeid. Enighet om å strukturere mandagsmøtene noe bedre, i tråd med tilbakemeldingene mottatt av valgkomiteen. Enighet om at mandagsmøtene skal organiseres i 2 deler, hvor man først avholder styremøter og så har gruppemøte for sakene som skal opp på følgende kommunestyremøte.

• 3 (4) utsendinger til Telemark VENSTRE’s årsmøte:
Torgeir Fossli (automatisk som nestleder i fylkesstyret), Anette Dalen Pedersen, Jørund C. Krosshus og Gunnbjørg Fisketjøn.
Vara: Truls Ekeberg og Jon Eivind Svagård

Styret for 2009 (med valgperioden i parentes):

Leder: Torgeir Fossli (1)
Nestleder: Arild Hovland (2)
Kasserer: Jon Eivind Svagård (2)
Styremedlem: Gunbjørg Fisketjøn (2)
Styremedlem: Anette Dalen Pedersen (2)
Styremedlem: Jørund Cronblad Krosshus (2)

1. vara: May-Hanne Frømyhr Hognestad (1)
2. vara: Gisle Grimeland (1)
3. vara: Marianne Nedler Tinnes (1)

Revisor: Halvard Vesteth (1)

Valgkomite: Anne Mari Mork Sletta (2)

Utsendinger til Telemark VENSTRE’s årsmøte:
Delegat: Torgeir Fossli
Delegat: Anette Dalen Pedersen
Delegat: Jørund C. Krosshus
Delegat: Gunnbjørg Fisketjøn.

Vara: Truls Ekeberg
Vara: Jon Eivind Svagård

MØTESLUTT: 21:15

REFERENT: Daniel Heggelid-Rugaas

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**