Om plan og helhet

Hele poenget med kommuneplanen, og prosessen rundt denne, er at tiltak innen de ulike sektorene, som skoleutbygging, boligbygging og bygging av infrastruktur, skal sees i en sammenheng, skriver lokallagsleder og Venstres medlem i hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, Geir Helge Sandsmark, i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Halden kommune skal rullere sin kommuneplan i henhold til lovverket. Posisjonen gjorde først et forsøk på å lage en løsrevet arealplan uten tilknytning til samfunnsdelen slik den nylig vedtatte lov om planlegging og byggesaksbehandling, som ventes iverksatt sommeren 2009, krever.

Fylkesmannen og fylkeskommunen har, i sine høringsuttalelser, skrevet inngående om hva som kreves av kommuneplan og planprosess. Nå legger Halden ut et planprogram til høring. Her er det viktig at alle som ønsker helhetlig tenkning spiller inn forslag slik at prosessen gir rom for medvirkning og at den endelige kommuneplanen blir en helhet slik den nye loven legger opp til. Etter møtet i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk 10. februar sitter jeg igjen med en følelse av at posisjonen forsøker å legge minst mulig arbeid og langsiktig tenkning inn i den nye planen, blant annet ved ikke å legge fram de nevnte uttalelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Det er lov å håpe at denne følelsen er feil.

Her er vi selve kjernen til den manglende langsiktigheten som blant annet kommer til syne ved overilte forslag om skolenedleggelser, planløs nedlegging av Iddebo og tilfeldig regulering av boligområder ved Svinesund og på Mølen. Hele poenget med kommuneplanen, og prosessen rundt denne, er at tiltak innen de ulike sektorene, som skoleutbygging, boligbygging og bygging av infrastruktur, skal sees i en sammenheng. Det er dette fylkesmannen og fylkeskommunen påpeker, og som også Vibeke Julsrud, Kari Buer, Carl Viktor Sundling, Tone Skråning og undertegnede har tatt opp den siste tiden.

Halden Venstre vil fortsatt synliggjøre hva som kan gjøres for å utvikle kommunen målrettet og effektivt. Jeg registrerer med glede at dette vekker engasjement også utenfor det politiske miljøet. Det er av stor nytte for Halden om flest mulig gir til kjenne sitt syn på hvordan kommunen bør utvikles, gjennom innspill til den igangsatte kommuneplanprosessen og senere til selve planen. Det samme gjelder også klimaplanprosessen som foregår parallelt.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark(V)
Medlem, Hovedutvalg for Nærings- og Miljøpolitikk

Her finner du innlegget i Halden Dagblad på nett

Innlegget ble også trykt i HA 17. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**