Spørsmål om E39 i Skibadalen

Hvilke forutsetninger må på plass for at veiutbedringen i Skibadalen blir starten på et sammenhengende arbeid med å gjennomføre hele det planlagte prosjektet inkludert ny jernbanebru? Dette spør Gunnar Kvassheim samferdselsministeren om i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hele innlegget

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren:

Stortinget har nylig bevilget 15 millioner kroner til utbedring av E39 i Eigersund kommune i Rogaland. Dette betyr at arbeidet med første del av den planlagt veiutbedringen i Skibadalen kan starte høsten 2009. Hvilke forutsetninger må på plass for at dette blir starten på et sammenhengende arbeid med å gjennomføre hele det planlagte prosjektet inkludert ny jernbanebru?

Begrunnelse:

Utbedring av E39 i Skibadalen i Eigersund kommune i Rogaland er prioritert fordi det vil åpne for bedre trafikkavvikling og ha stor betydning for trafikksikkerheten. Ikke minst er den gamle jernbanebrua et meget kritisk punkt. Det foreligger planer for ny bru og øvrig opprustning, som inkluderer krabbefelt og ny gang- og sykkelvei.

Regjeringen foreslo i St.prp. nr 37 (2008-2009) en bevilgning på 15 millioner kroner til oppstart på utbedring av eksisterende E39 i Skibadalen, inkludert etablering av krabbefelt på en 2,3 km lang strekning og 450 m gang- og sykkelsti. Dette forslaget fikk tilslutning i Stortinget 13. februar 2009.Den totale kostnaden for dette prosjektet er 35 millioner kroner. I tillegg kommer om lag 50 millioner kroner til ny jernbanebru og øvrige arbeider som er planlagt som del av opprustningen av E39 i Skibadalen.

Det er av stor betydning at utbedringen av E39 i Skibadalen kan pågå kontinuerlig, slik at alle elementer i prosjektet blir realisert så fort som mulig. Derfor er det av stor interesse å få klarlagt hvordan dette prosjektet vil bli prioritert av regjeringen, og hvilke forutsetninger som må på plass for å få en slik optimal framdrift.

>>> Omtale i Dalane Tidende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**