Venstre vil beholde juryordningen

Arbeiderpartiets programkomite går inn for å avvikle dagens juryordning. Venstre vil advare mot dette og ønsker å beholde den. Denne ordningen sikrer tiltaltes rettssikkerhet og bidrar til at juryen i størst mulig grad fører til riktige domfellelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dag brukes jury kun i de sakene i lagmannsretten der det er anket over skyldspørsmålet og hvor anken gjelder lovbrudd som kan medføre mer enn seks års fengsel. I dag består juryen av 10 lekdommere. Arbeiderpartiets programkomité ønsker å erstatte juryen med seks lekdommere og fire fagdommere, en såkalt utvidet meddomsrett. Denne modellen er ingen god erstatning.

Reelt folkelig innslag

Den største fordelen med å opprettholde juryen framfor en meddomsrett, er at juryen sikrer reell folkelig innflytelse i de alvorligste straffesakene. Venstre kjempet gjennom juryordningen i 1887 nettopp for å sikre at tiltalte skal dømmes av likemenn og ikke av embetsmenn. Innføringene av juryordningen var et viktig ledd i demokratiseringen av Norge. Å dømmes av "vanlige folk" er fortsatt et viktig demokratisk prinsipp. Erfaring viser at lekfolk er mer utrygge sammen med fagdommere enn når lekfolk sitter sammen i en jury. Venstre frykter derfor at en meddomsrett vil svekke lekfolks innflytelser i norske rettssaker. Slik vil også hele prinsippet om å dømmes av sine likemenn svekkes.

Et dominerende innslag av lekfolk er viktig også av andre grunner. Lekfolk er et viktig korrektiv til fagdommere som står i fare for å bli "systemtrøtte". Den juridiske utdannelsen inneholder ikke bevislære. Å avgjøre om en person lyver eller ikke, om et vitne virkelig så det vedkommende trodde, om kniven på bildet er den samme som ble brukt under legemsbeskadigelsen — det er vanskelige spørsmål som krever sunn fornuft mer enn juridisk embetseksamen for å besvare. Løgnforskning viser at vanskeligheten med å gjennomskue en løgn ikke bare gjelder for lekmenn, men også for fagdommere.

Juryordningen kan forbedres

Juryordningen har imidlertid svakheter, men det er likevel galt å forkaste hele ordningen. Det er mer fornuftig å gjøre forbedringer istedenfor å forkaste hele juryordningen. Dagens juryordning kan forbedres på flere måter. For eksempel kan man sørge for at rettsbelæringen, det vil si dommerens tale til juryen, kommer tidlig i rettsaken og ikke rett før juryen skal trekke seg tilbake for rådslagning. Det bør utvikles bedre retningslinjer for hva rettsbelæringen skal inneholde, og den bør formidles på et ikke-juridisk, folkelig språk.

Mange mener den største utfordringen med dagens system er manglende begrunnelse. Juryens kjennelse tar kun stilling til om tiltalte er skyldig eller ikke skyldig etter tiltalen og de bevis som er framlagt. Det er lett å være enig i at viktige avgjørelser bør begrunnes, selv om manglende begrunnelser nok er et større problem for kritikerne av juryordningen enn for den enkelte tiltalte. Denne mangelen bør uansett kunne løses uten å forkaste juryordningen. En mulighet er at en juridisk sekretær bistår juryen med å lage en kort begrunnelse for sin avgjørelse.

Spørsmålet om juryordningen er et spørsmål om rettsstatlige prinsipper. Venstre vil kjempe mot en endring som bidrar til at fagdommerne vil dominere i rettssalene på bekostning av lekdommerne. Bare ved å beholde og forbedre juryordningen vil vi sikre at vi ikke går tilbake til et embetsmannsvelde i norske rettssaler.

Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**