Naturmangfoldloven

Hedmark Venstre vedtok seks politiske uttalelser under fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse nr. 4 — NATURMANGFOLDLOVEN

Hedmark Venstre er fornøyd med at det arbeides med en naturmangfoldlov som skal sikre en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Samtidig er Venstre bekymret for at grunneierinteressene og det lokale sjølstyret skal bli tapende parter i denne prosessen, mens statlige og sentrale vernemyndigheter styrkes.

Kommunene og grunneierne må sikres alminnelig råderett over de arealene som ikke undergis formelt vern med økonomisk kompensasjon til de berørte. Hvis hensynet til vern veier tyngst også i de såkalte "buffersonene" rundt verneområdene, bør det formelle vernet utvides til også å gjelde disse områdene.

Så langt det er faglig forsvarlig bør ordningen med frivillig vern videreføres framfor vernetiltak som "tres ned over hodet" på kommunene og grunneierne.

Grunneierne må trekkes inn snarest mulig i arbeid knyttet til nye verneforslag. Utarbeidelse av forskrift og forvaltningsplan må gjøres i samråd med de aktuelle kommuner og grunneiere.

Det må innføres tidsbegrensning i muligheten for midlertidig vern slik at prosessen fram mot endelig vernevedtak forseres.

Hedmark Venstre er også opptatt av at verneområdene fortsatt skal kunne forvaltes lokalt, og mener at dette vil ansvarliggjøre lokalsamfunnene i forhold til forvaltningen av verneområdene. I motsatt fall kan vernevedtakene komme til å savne legitimitet i lokalsamfunnene, noe som vil øke spenningene mellom vernemyndighetene og de som har næringsinteresser knyttet til utmarka.

Hedmark Venstre ønsker at vern og næringsinteresser skal kunne forenes best mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**