Klima- og energiplan for Kristiansund kommune

Vår gruppeleder i bystyregruppen hadde en kronikk vedrørende klima-og energiplan for Kristiansund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ragnhild Helseth hadde kronikken i Tidens Krav 21.02.09.

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

Venstre vil at det settes i gang tiltak knyttet til nybygging, infrastruktur
og transport, forbedring av energiforsyning til eksisterende kommunale bygg,
og vil ha en gjennomgang av kommunens innkjøpsordninger. Videre ønsker vi at
det settes i gang en holdningskampanje som skal gjelde både kommunen,
næringslivet og innbyggerne.

Kristiansund Venstre har gitt innspill til det fremlagte høringsutkast av
Klima- og energiplan for Kristiansund kommune. Vi har der foreslått en rekke
konkrete mål og tiltak. Her refereres i hovedtrekk innholdet i våre
innspill. Venstre vil at klima- og energiplanen både skal ha overordnete mål
og i tillegg omfatte lokale miljøspørsmål knyttet til støy, og utslipp til
jord og vann. Planen må ha konkrete, evaluerbare mål med tidsangivelser for
når de enkelte tiltak skal være gjennomført. Den må vise til allerede
gjennomført kartlegging av energiforsyning og mulige forurensningskilder og
avklare om ytterligere kartlegging er nødvendig. Den må omfatte reduksjon av
utslipp fra biler, båter og fyringsanlegg.

Ved arealplanlegging og utbygging av boliger, offentlige bygg og
infrastruktur vil Kristiansund Venstre ha “grønn utbygging” som et bærende
prinsipp. Det skal legges avgjørende vekt på fornybar energi og
økonomiserende tiltak. Alle kommunale bygg skal ha årlig ENØK-sjekk, og i
vedlikeholdsbudsjettene må det settes av midler for utskifting til
miljøvennlig energibruk for belysning og oppvarming.

Transport
Kollektivtrafikken må styrkes både i regularitet alle ukedager, ved
utjevning av priser innen kommunegrensa, og ved at det bygges matestasjoner
der folk kan sette fra seg privatbil og reise kollektivt inn
til sentrum. Busstilbudet til vårt omland må forbedres, spesielt med tanke
på Atlanterhavstunnelen. Gang- og sykkelveier må bygges ut i sammenhengende
rutenett innenfor hele kommunen, og vi må spesielt sikre skoleveiene.

Når en alternativ innfartsvei/tunnel til bysentrum/Vågen blir utredet må miljø
og klima settes i fokus og fremkommelighet for kollektivtrafikk og gang-
og sykkelveier gis høy prioritet.
Strekningen Bud-Kristiansund bygges ut som en “grønn turistvei” med gang- og
sykkelveier og rasteplasser med miljøprofil.

Ved videre utvikling av næringsvirksomhet som medfører mye transport av
store enheter som containertransport, må logistikk planlegges og
gjennomføres slik at utslipp av avgasser reduseres mest mulig.
Avstillingsplass for trailere og containere må ikke legges tett opptil
boligområder. Planer for containerhavn på Devoldholmen vil ha en slik
konsekvens og innebære stor belastning mht. forurensing og støy i tettbygd
strøk.

Holdningsskapende arbeid
Vi vil ha en aksjon “Ren by- Pen by” der vi ønsker et positivt samspill
mellom kommunen, de næringsdrivende og innbyggerne for å redusere utslipp.
Venstre ønsker at nåværende avfallshåndtering med kildesortering utvides
slik at Kristiansund blir en foregangskommune innen avfallsordning. Det
gjelder både hvordan vi håndterer avfall, og hvordan vi estetisk og praktisk
velger å utforme returpunkter og avfallsdunker.

De siste dagers nyheter fra blant andre Cicero-senteret gir oss ny
informasjon som tilsier at tiltak for å redusere utslipp av klimagasser må
intensiveres. Norge har hatt en større økning i utslipp enn forventet, og
det samtidig som at målsettingen har vært å redusere utslippene.
Det haster med å gjøre tiltak som gir målbare resultat både nasjonalt og
lokalt. En klima- og energiplan er et verktøy som vi må ta i bruk raskt.

Kristiansund Venstre
Ragnhild Helseth
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**