Nei til innsyn i pasientjournaler

Oslo Venstre er svært kritisk til regjeringens forslag om å gi full innsynsrett i pasienjournaler på tvers av helseforetak og tjenestenivåer. – Det må foreligge samtykke fra pasienten, og innsynsretten må være begrenset, sier politisk nestleder Monica Tjelmeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

Uttalelse fra Oslo Venstres styre:

Personvernet må sikres ved innsyn i pasientjournaler

Oslo Venstre er svært kritisk til regjeringens forslag om å åpne for full innsynsrett i pasientjournaler på tvers av helseforetak og tjenestenivåer. Oslo Venstre mener at innsyn bare kan gis hvor det foreligger samtykke fra pasienten og at innsynsretten må begrenses til nødvendige og relevante opplysninger i det aktuelle tilfellet. For at andre instanser som for eksempel forsikringsselskap, forskere, administrativt personell, politi og NAV-ansatte skal få innsyn i pasientjournalene, mener Oslo Venstre videre at det må innhentes særlig samtykke fra berørte pasienter.

Elektronifisering av pasientjournaler har åpnet for en mer effektiv utveksling av helseopplysninger som kan være av stor betydning for eksempelvis allergikere og kronisk syke. Behovet for tilgang til nødvendig pasientinformasjon på tvers av helseforetak og tjenestenivåer må imidlertid ikke gå på bekostning av personvernet. De aller fleste pasienter har ikke behov for at alle deres helseopplysninger gjøres tilgjengelig for alle helseinstitusjoner over hele landet.

Ettersom utvidet innsynsrett kan være viktig for noen få og unødvendig for de aller fleste, er det avgjørende at innsyn baserer seg på samtykke fra pasienten der det er mulig. Pasienten må videre kunne gi et begrenset samtykke, og innsynet må i alle tilfeller begrenses til opplysninger som anses nødvendige og relevante i den aktuelle behandlingssituasjonen. Opplysninger om kjønnsykdommer vil eksempelvis ikke være en relevant i forbindelse med en kneoperasjon.

Regjeringen åpner i lovforslaget som nå er under behandling i helse- og omsorgsdepartementet, for at også andre enn helsepersonell kan få tilgang til pasientjournalene. Etter ordlyden i forslaget vil både forsikringsselskap, forskere, administrativt personell, politi og NAV-ansatte få mulighet for fullt innsyn i pasientjournaler. Datatilsynet uttaler i sin høringsuttalelse at bestemmelsene er "oppsiktsvekkende vide" og at forslaget på dette punkt må utredes på ny, noe Oslo Venstre slutter seg til.

Innsynsrett for andre enn helsepersonell må i alle tilfeller kreve særlig samtykke fra berørte pasienter. Et samtykke til innsyn for helsepersonell kan således ikke automatisk inkludere innsynsrett for andre. Dette gjelder selv om det samtidig innhentes opplysninger fra en rekke journaler, og opplysningene er forsøkt anonymisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**