Felles politisk plattform 2009-2011

Utdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Videregående opplæring omfatter tilbud i videregående skoler, fagopplæring og voksenopplæring. De samarbeidende partiene vil styrke samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og det lokale næringsliv. Tilstrekkelig antall lærlingplasser må sikres i et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Trivsel, trygghet og tilhørighet i klasserommene er utgangspunktet for godt læringsmiljø. De unge i Nordland skal ha et så likeverdig tilbud om videregående opplæring som mulig.

Det må legges til rette for at flere fullfører videregående utdanning, og at de faglige resultatene skal komme minst på høyde med landsgjennomsnittet. Ungdom fra Nordland skal være attraktive søkere til høyere utdanning i inn- og utland.
De samarbeidende partier vil arbeide for en god offentlig skole for alle. Skoler innenfor dagens privatskolelov er en ressurs og et supplement til fylkeskommunens videregående skoler. Vi vil videreføre et godt samarbeid med disse.

Voksenopplæring er et viktig instrument for å kunne tilby voksne innbyggere i Nordland mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom kurs, utdanning og videreutdanning.

De samarbeidende partiene vil:

Styrke helsesøster/miljøarbeidertjenesten ved de videregående skolene i samarbeid med kommunene der skolene er lokalisert, med særlig fokus på psykisk helse..
Ha tettere oppfølging av årsaker til frafall eller bortvalg ved videregående skoler i Nordland. Veilederleddet/rådgivingstjenesten bør styrkes som et ledd i å øke gjennomføringsgraden i videregående skole.
At den kompetanse som næringslivet etterspør blir ivaretatt når fylkeskommunen planlegger sine utdanningstilbud.
Fortsatt satse på og videreutvikle LOSA.
Gjennomføre evaluering ved sluttføring av ombygging og fysisk sammenslåing av skoler i henhold til fylkestingets strukturvedtak.
Styrke yrkesfagene og lærlingordningen, blant annet ved å ta ansvar for lærlinger i egen virksomhet. Ordningen med lærekandidat må videreutvikles.
At entreprenørskap og ungdomsbedrifter skal være viktige element i opplæring på alle nivå.
At ressursfordelingsmodellen for videregående skole skal gjennomgås og eventuelt justeres.
Ha et eget utviklingsprogram for lærere utover Kunnskapsløftet for å styrke skolens innhold, og for å holde tritt med samfunnsutviklingen.
Kartlegge omfang av, og eventuelt sette i gang handlingsplan mot, seksuell trakassering i skolen og ha nulltoleranse mot mobbing.
Sørge for god framdrift i investeringsprosjekter.
Arbeide for at Nordland og resten av Nord-Norge får større andel av forskningsmidlene.
Bidra til at Høgskolen i Bodø får status som universitet.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**