Felles politisk plattform 2009-2011

Samferdsel og transport

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesrådet vil i den kommende perioden prioritere å gi gode samferdselsløsninger for innbyggerne i Nordland, der distriktenes næringsliv og lokalbefolkning skal ha førsteprioritet ved utformingen av rutetilbud og takstpolitikk. Gode kommunikasjonsmuligheter er også av stor betydning for utdanningstilbudet og for den alminnelige trivsel. Næringslivet i Nordland står for en stor del av norsk eksport, og fylket vårt har store avstander, dette krever sterk satsing på samferdsel og godstransport.

Det er særlig viktig å redusere støyproblemene, og stille krav om miljøvennlig teknologi og drivstoff. Det er viktig å arbeide for å få ned tallet på ulykker, og tallet på drepte og skadde i trafikken. Vi vil støtte holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

Fylkesrådet vil ha et samfunn med plass til alle. Målet er at alle med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter for personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre innbyggere. Her er TT-ordningen et viktig virkemiddel. Vi har et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger folk ute fra aktiv deltakelse i samfunnslivet.

De samarbeidende partier vil:

Arbeide for at Nordområdesatsingen, miljøutfordringer og det vekstpotensial som er i Nordland, må gjøres synlig gjennom investering i infrastruktur.
Sikre stabilt hurtigbåt- og fergetilbud med fokus på kapasitet og god rutetilpasning til kystsamfunnene. Gjennomføre en analyse av samferdselsstrukturen i Vestfjordbassenget, der samtlige fergestrekninger, Bodø-Moskenes, Skutvik-Svolvær og Bognes-Lødingen vurderes, med sikte på å etablere løsninger som ivaretar samferdselsbehovene på en forsvarlig og forutsigbar måte for befolkning, turisme, næringsliv og miljø.
Bidra til at gang- og sykkelveier planlegges og bygges samtidig med nye veganlegg. Ved utbedringer av gamle anlegg skal det samtidig utarbeides sykkel-/gangvei der det er behov..
Prioritere vedlikehold og tiltak som øker trafikksikkerheten.
Satse på tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken gjennom å styrke trafikkopplæringen med økt vektlegging av etikk og holdninger i trafikken.
Støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreninger sitt arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak.
At alle deler av Nordland får tilgang på bredbånd.
Bedre kollektivtilbudet, spesielt rettet mot ungdom, og arbeide for forsøksordning med gratis kollektivtransport for ungdom under 25 år.
Arbeide for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i distriktene.

<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**