Felles politisk plattform 2009-2011

Næring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lønnsomme bedrifter er en forutsetning for bosetning og aktivitet i by og bygd. Nordland fylkeskommune må fremstå som en attraktiv region for investering i nye virksomheter. Fylkesrådet vil ha en målrettet politikk for å gi gründere gode vilkår. Fylkeskommunen må være med å bidra til tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Forskningsbaserte løsninger og produkter er viktig for at bedriftene skal kunne videreutvikles. Økt satsing på forskning og utvikling er nødvendig for et næringsliv som skal bære kostnader for kommende generasjoner.

De samarbeidende partiene vil:

Arbeide for økte bevilgninger til kommunale næringsfond.
Legge til rette for et bedre tilpasset yrkesfaglig utdanningstilbud i nært samarbeid med næringslivet.
Legge til rette for at unge mennesker kan etablere seg i distriktene ved å satse på kompetansearbeidsplasser i hele fylket.
Fokusere på stedsutvikling.
Redusere avstandskostnader ved en bedre infrastruktur.
Arbeide for at forskning og utvikling, herunder statlige forskningsmidler, også kobles opp mot næringsliv og næringsutvikling i fylket.
Fokusere på langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre naturressurser, slik at det kan gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer.
Etablere et nært samarbeid med det statlige kompetansesenteret for distriktspolitikk, for å prøve ut nye tiltak for næringsutvikling gjennom regional- og distriktspolitiske tiltak.
Øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**