Felles politisk plattform 2009-2011

Olje og energi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Olje og gass kan finnes i store mengder langs kysten av Nordland. Utvinning av disse ressursene skal gi grunnlag for økt verdiskaping i fylket. De samarbeidende partier er inneforstått med at partiene har ulikt syn på deler av energipolitikken.

Det offentlige eierskapet av vannkraftressursene er viktig. Alternative fornybare energikilder må tas i bruk til produksjon av elkraft. Kombinert med energiøkonomiserende tiltak i næringsliv og husholdninger vil økt kraftproduksjon være det viktigste bidraget til stabile priser.

De samarbeidende partiene vil:

At forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner.
Ha større ringvirkninger på land knyttet til utvinning og verdiskaping av både fiske- og petroleumsressurser. Landsdelen har utfordringer i å skape nye attraktive arbeidsplasser, særlig til unge mennesker med få alternativer til å flytte, ved at det etableres interessante kompetansearbeidsplasser i distriktene. Her spiller videreforedling av de naturgitte ressursene en avgjørende rolle.
At det i tilknytning til konsesjoner og utvinningstillatelse stilles konkrete krav til oljeselskapene om aktiv deltakelse i å bygge kompetanse og om å trekke landsdelens bedrifter og næringer aktivt med i både i utbyggings- og driftsfase.
Jobbe for et nasjonalt oljevernsenter i Nordland.
At det i tilknytning til petroleumsaktiviteter må bygges mer enn rørledningsender og offshoreløsninger. Det må legges opp til at statlig myndighetsorganisasjoner, selskapenes organisasjoner og driftsadministrasjoner legges til landsdelen.
Arbeide aktivt for at Nordland blir ledende i landet innen produksjon av vindkraft, solcelleteknologi, bioenergi og energigjenvinning.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**