Felles politisk plattform 2009-2011

Med bakgrunn i enighet om budsjett for 2009 mellom partiene AP, SV, KrF, V og KP i desember 2008, ble det enighet om å utarbeide en politisk plattform for videre samarbeid i fylkestinget. Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet har inngått følgende avtale:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Politisk samarbeid i Nordland

Den parlamentariske styringsformen er lagt til grunn for den politiske samarbeidsavtalen.

Partiene forplikter seg til, på basis av dette dokument, å fremme felles forslag til årsbudsjett og økonomiplan for fylkeskommunen. Partiene vil arbeide for felles forslag i plansaker som vil få budsjettmessige konsekvenser for Nordland Fylkeskommune.

Representantene er valgt på sine respektive program. Partiene vil kunne ha ulike standpunkter i enkeltsaker, men har forpliktet seg på å finne fram til felles løsninger på noen satsingsområder slik det framgår av dette dokument. Energipolitiske spørsmål er et av områdene der partiene i overordnede politiske forhold har avvikende syn. Dersom et av de samarbeidende partier ønsker det, kan energipolitiske spørsmål behandles i fylkestinget.

I saker der Nordland fylkeskommune er høringsinstans eller uttaler seg om saker der fylkeskommunen ikke har direkte beslutningsmyndighet, står partiene fritt til å innta de standpunkt de finner rett. Fylkesrådet skal vise varsomhet og gjensidig respekt i saker der det er ulike syn mellom posisjonspartiene.

Fylkestinget er øverste politiske instans i fylkeskommunen og fylkesrådet er det utøvende organ. Fylkesordføreren skal sammen med et forretningsutvalg som rådgivende utvalg administrere fylkestinget og de organer som følger av vedtak og kommunelov. Fylkesordføreren holdes løpende orientert om fylkesrådets arbeid og saksbehandling.

De samarbeidende partiene vil legge til rette for at opposisjonen har gode muligheter til selv å legge premisser for saksbehandlingen i politiske fora.

Denne avtalen gjøres offentlig.

For fylkespartiene, 25. februar 2009
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet

Innhold:
1. Fylkeskommunen — en viktig arena for alle

2. Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør

3. Utdanning

4. Samferdsel og transport

5. Kultur

Politisk samarbeid i Nordland

6. Næring

7. Olje og energi

8. Fiskeri /havbruk

9. Landbruk og kulturlandskap

10.Reiseliv

11.Klima og miljø

12.Folkehelse

13.Helse/Tannhelse

14.Lønns- og personalpolitikk

15.Et inkluderende Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**