Flere må få tilgang til startlån

I Adresseavisen den 25/2 kan vi lese at kommunene deler ut stadig mer startlån. Venstre mener mer må gjøres for å sikre at flere i etableringsfasen som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet faktisk får tilgang til startlån.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bo trygt - funksjonelle omsorgsboliger

Foto: Jonas Libak

– Det er bra at det er bevilget økte lånerammer til Husbanken, og at kommunene nå tar opp større lånerammer for startlån. Men det er et problem at for mange får avslag på startlån fordi de ikke har betjeningsevne, sier Guri Melby, Venstres 1.kandidat til stortingsvalget i Sør-Trøndelag.

Venstre har derfor foreslått i Stortinget at den maksimale nedbetalingstiden for startlån skal utvides fra 20 til 30 år, slik det er i det private markedet. Forslaget ble vedtatt som et oversendelsesforslag til regjeringen og ligger nå til vurdering i Kommunal- og regionaldepartementet. – Departementet bør nå avslutte vurderingene og konkludere med at nedbetalingstiden for startlån bør være lik som for private banklån. Ved å utvide nedbetalingstiden til 30 år vil flere i etableringsfasen oppfylle krav om betalingsevne og dermed få sin egen bolig, sier Melby. I følge Riksrevisjonen skyldes 70 prosent av alle avslag på startlån manglende betalingsevne.

Guri Melby

Guri Melby

Venstre ønsker også en forsøksordning der utvalgte borettslag kan konkurrere om tildeling av startlån. – Når pågangen for startlån nå øker, frykter vi lang saksbehandlingstid i kommunene. Man bør derfor vurdere om flere enn kommunene skal få adgang til å innvilge startlån. Helt konkret ønsker Venstre forsøk der utvalgte borettslag i de store byene får prøve ut formidling av startlån, sier Melby, og viser til at flere av borettslagene har meldt sin interesse for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**