PSYKIATRITITILBUD MÅ SKJERMES

Tilbudet til personer med psykiske lidelser må opprettholdes, En nedlegging av SK-design vil få store mennesekelige konsekvenser, sier Lars Flagstad, styremedlem i Sandefjord Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes formelt inneværende år, men vil i følge regjeringen bli erstattet av rammeoverføringer til kommune i samme størrelsesorden som de tidligere øremerkede tilskuddene.

I rådmannens forslag til budsjett er et av de viktigste tilbudene til mennesker som sliter med psykiske belastninger – SK-design- foreslått mer en halvert fra 1.2. mill til 500 000, som tilsvarer det statlige tilskuddet i opptrappingsplanen. Det vil si at Sandefjord kommunes tilskudd til driften har falt bort.

SK Design Huset

Foto: Tor Homleid

SK-design gir i dag et tilbud til 17 brukere som gjennom nærhet, omsorg og meningsfullt håndverk opplever et terapeutisk samfunn. Stedet representerer en forankring for mennesker som sliter med livene sine. En nedleggelse eller sterk reduksjon av et slikt viktig tilbud vil medføre menneskelig fortvilelse og mulig tilbakefall helsemessig for de som i dag befinner seg tilrette i det terapeutiske samfunnet som SK-design representerer. De begrensede besparelsene på 700 000 kr, innenfor et kommunebudsjett på 1,3 milliarder kroner, står ikke i forhold til de merbelastningene de påfører mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Kommunens vanskelige økonomiske situasjon gjør at vi ikke kommer utenom betydelige kostnadsreduksjoner. Venstre vil i sitt budsjettforslag så langt som mulig skjerme tjenesteproduksjonen innenfor helse, skole og kultur. De besparelsene vi likevel må ta, skal styres unna SK-design og det kommunale tilbudet innenfor psykiatri for øvrig.

Kvaliteten på et samfunn vises gjennom vår vilje og evne til å ta vare på mennesker som sliter. Dette gjelder også i perioder med en vanskelig kommuneøkonomi, avslutter Lars Flagstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**