Sak 14/09 Høringsuttalelse til NOU 2007: 13 — Den nye sameretten

Nordland Venstre var tidlig ute med å engasjere seg i høringen i denne store og vanskelige saken.
Nordland Venstre har gjennomgått dokumentet som er sendt til høring og mener at hensynet til allmennheten og tradisjonell bruk av utmarka best ivaretas av «Nye Statsskog».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sak 14/09 Høringsuttalelse til NOU 2007: 13 — Den nye sameretten

Tale ved behandling av saken.

Nordland Venstre var tidlig ute med å engasjere seg i høringen i denne store og vanskelige saken.
Nordland Venstre har gjennomgått dokumentet som er sendt til høring og mener at hensynet til allmennheten og tradisjonell bruk av utmarka best ivaretas av «Nye Statsskog». Med dette som utgangspunkt ønsket vi følgende tilleggsmerkansder:
For å forsterke og sikre allmennhetens interesse over tid, tradisjonellt bruk og forvaltning av utmarka, mener vi at allmenne naturvern-, jakt-, fiske- og friluftsinteresser gis representasjon i de regionale utmarksstyrene.
Et annet moment som Nordland Venstre vil fremheve er at vi mener at man ved “Nye Statsskog» ivaretar en enhetlig forvaltning og sikrer et statlig ansvar for tilrettelegging og utøvelse av friluftsliv og for allmennhetens bruk av området.

Venstre er kritisk til forslaget om å opprette en egen modell kalt «Hålogalandsallmenning» for Troms og Nordland. Det er Venstres oppfatning at flertallsforslaget får betydelig negative konsekvenser for overordnede samfunnmål som næringsutvikling og allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Dette kan komme til å virke som en bremsekloss for all annen arealbruk og ha direkte negative konsekvenser for eiendomsutvikling til bl.a. trebearbeidende industri.

Statsskog har et utbygd organisasjonsapparat. Ved å ta vare på dette dette kan vi forvalte jakt- og fiskeressursene i landsdelen til beste for alle brukere av utmarka.

Nordland Venstre leggger avgjørende vekt på å opprettholde det statlige eierskapet til felles grunn i Nordland og Troms. Statens grunn er folkets grunn og sørger for likhet for alle.

Venstre mener at Fylkesrådets innstilling og DnA´s tilleggsforslag dekker våre innspill og går derfor for komiteets vedtak I.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**