Felles politisk plattform 2009-2011

Et inkluderende Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordland skal være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, hudfarge, religion eller seksuell legning. Funksjonshemmede skal kunne delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. De samarbeidende partier vil arbeide for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming av offentlige bygg og områder.

De samarbeidende partier vil:

Invitere folk med i prosesser før beslutninger fattes og ha økt brukermedvirkning.
Ha et nært samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet, kommunene, og andre samfunnsaktører.
Utarbeide, utvikle og iverksette strategier for likestilling, for eksempel i samarbeid med KUN (senter for kunnskap og likestilling).
Legge til rette for at flyktninger skal komme i arbeid og være ressurspersoner i arbeidslivet.
Arbeide for likestilling i alle styrer og råd der Nordland fylkeskommune bidrar økonomisk.
At fylkeskommunen skal ha et regelverk som hindrer sosial dumping.

<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**