Møte i planutvalget

5. mars er det møte i planutvalget. På oppfordring fra Venstres representant i planutvalget, Hanne Nora Nilssen, blir det i forkant av møtet en befaring på Strenden. Planutvalget vil da se nærmere på aktivitetene til Aqua Rock og Coast Base Nordland. I forkant av møtet har også Nilssen sendt en henvendelse til planutvalgets leder. Her ber hun om at leder i planutvalget revurderer sin avgjørelse om ikke å fremme sak for planutvalget angående Aqua Rock sine ulovligheter. “Planutvalget må følge opp vedtakene vi har tatt, og vi kan ikke forskjellsbehandle innbyggerne i kommunen” sier Nilssen. Les hele henvendelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Angående Aqua Rock sitt arbeid på Strendene – brev til planutvalgets leder

I brev av 15.09.08 pålegges Aqua Rock (Alsten Maskinstasjon AS) å stoppe alt arbeide ut over gitte igangsettingstillatelser inntil tillatelse foreligger. Frist ble satt til 29.09.08. Den 19.02.09 kunne jeg dessverre registrer at firmaet fortsatt arbeider ut over de gitte tillatelsene, dette til tross for at planutvalgets leder i møtet den 12.februar bedyret at han hadde full kontroll på aktivitetene på Strendene.

I brev av 15.09.08 fra Alstahaug kommune heter det: " Dersom fristen ikke overholdes vil det bli fremmet sak for planutvalget med tanke på tvangsmulkt i h.h.t. pbl. § 116a". Dette brevet var bakgrunnen for spørsmålet jeg stilte i planutvalgets møte 12.februar, da jeg ønsket et svar på om planutvalgets leder vurderte å ta dette forholdet opp som en egen sak. I møtet gjorde imidlertid planutvalgets leder det klart at dette ikke ville være aktuelt. Etter at jeg nå kan informere om at Aqua Rock fortsatt dumper løsmasser i et område som de har fått pålegg om å konsekvensutrede før en tillatelse eventuelt vil bli gitt, håper jeg imidlertid at leder i planutvalget revurderer sin avgjørelse.

I Helgeland arbeiderblad 30.januar uttalte ordfører i Alstahaug at alle aktører har å holde seg til plan og bygningsloven: "Der skal det ikke være noen slingringsmonn" sier ordføreren blant annet videre. Jeg ber om at planutvalgets leder tar disse signalene til etterretning. Ved å unnlate å fremme sak for planutvalget med tanke på tvangsmulkt, velger planutvalgets leder å se bort fra vedtaket fattet av planutvalget av 27.11.08. I tillegg velger planutvalgets leder å se bort fra brev av 15.09.08 fra Alstahaug kommune, som i klartekst sier at det vil bli fremmet sak for planutvalget om ikke tiltak ut over gitte tillatelser stoppes.

Det bør også være et tankekors for planutvalgets leder at representanter fra firmaet har stått fram og forklarte at disse ulovlighetene ene og alene skyldes hendige uhell, for så i neste omgang registrere at firmaet fortsetter med de samme "uhellene". Dette gjør at forklaringen om uhell virker lite troverdig.

Aqua Rock’s neglisjering av plan- og bygningsloven, og vedtak fattet av planutvalget, kan jeg ikke uten videre akseptere. Dette er med på å undergrave planutvalgets rolle som bygningsmyndighet og forvalter av plan- og bygningsloven i kommunen. Jeg håper at du som leder i planutvalget også ser alvoret i dette. Ved å unnlate å vise manglende handlekraft i forhold til Aqua Rock sine ulovlige tiltak, sender man ut signaler til næringsaktører i Alstahaug om at ulovligheter lønner seg siden tiltak ut over gitte tillatelser ikke vil få konsekvenser for firmaer. Dette igjen fører til en konkurransevridning i disfavør for de næringsaktørene som ønsker å holde seg innenfor de gitte lover og regler. Det er vel ikke slik vi vil ha det i Alstahaug kommune at vi indirekte "premierer" aktører som bedriver ulovligheter?

Mvh
Hanne Nora Nilssen
Representant i planutvalget for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**